Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO Nr. I-1491 55 ir 87 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

ISTATYMAS

 

2017 m.        d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 55 straipsnio 1 dalies a punktą ir jį išdėstyti taip:

a) techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas. Privaloma vertinti, kiek tiekėjo ir jo numatomo (-ų) pasitelkti subtiekėjo (-ų) siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija šio Įstatymo 87 straipsnyje apibrėžto darbo užmokesčio dydį;“

 

2 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas.

Papildyti 87 straipsnio 1 dalį 13 punktu:

"13) tiekėjo įsipareigojimas, jog tiekėjo bei jo numatomo(-ų) pasitelkti subrangovo(-ų) darbuotojams pirkimo sutarties vykdymo metu bus mokama ne mažesnė mėnesinė alga (ar ne mažesnis valandinis atlyginimas) nei 0,8 vidutinės mėnesinės algos (ar vidutinio valandinio atlyginimo), apskaičiuotos pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtus paskutiniojo ketvirčio vidutinio atlyginimo pagal veiklos rūšis duomenis (kuomet tiekėjas ir (arba) subrangovas (-ai) yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas (-i) subjektas (-ai)), arba pagal valstybės, kurioje yra įsteigtas tiekėjas ir (arba) subrangovas oficialius statistikos duomenis apie vidutinę mėnesinę algą ir vidutinį valandinį atlyginimą toje šalyje (kuomet tiekėjas ir (arba) subrangovas (-ai) yra ne Lietuvos Respublikoje įsteigtas (-i) subjektas (-ai)). Jeigu aukščiau nustatyta tvarka apskaičiuota mėnesinė alga arba valandinis atlyginimas yra mažesnis nei Lietuvos Respublikoje ar valstybėje, kurioje yra įsteigtas tiekėjas bei jo numatomas (-i) pasitelkti subrangovas (-ai) nustatyta minimali mėnesinė alga arba minimalus valandinis atlyginimas, tiekėjas turi įsipareigoti, jog tiekėjo bei jo numatomo (-ų) pasitelkti subrangovo (-ų) darbuotojams bus užtikrinamas ne mažesnės nei minimalios mėnesinės algos arba minimalaus valandinio atlyginimo mokėjimas pagal valstybės, kurioje yra įsiteigtas tiekėjas bei jo numatomas (-i) pasitelkti subrangovas (-ai) teisės aktus; "

Papildyti 87 straipsnio 1 dalį 14 punktu:

"14) tiekėjo įsipareigojimas viso pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu perkančiajai organizacijai sudaryti galimybę patikrinti kaip tiekėjas bei jo numatomas (-i) pasitelkti subrangovas (-ai) laikosi šio straipsnio 1 dalies 13 punkte prisiimtų įsipareigojimų tiekėjo bei jo numatomo (-ų) pasitelkti subrangovo (-ų) darbuotojų atžvilgiu. "

Papildyti 87 straipsnio 1 dalį 15 punktu:

15) ekonominės, o perkančiosios organizacijos nuožiūra, ir papildomos sankcijos už šio straipsnio 13 ir 14 punktų pagrindu prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.“

 

Skelbiu ši Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

Jonas Varkalys

Ričardas Juška

Jonas Liesys

Juozas Baublys

Virginijus Sinkevičius