Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO Nr. XIII-1335 4 ir 7 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Pakeisti 20 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 645 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 600 eurų. Atsiradus arba pasibaigus teisei į šioje dalyje nurodytą mėnesio NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. Šioje dalyje nurodytiems gyventojams taikytina MNPD suma yra lygi jiems pagal šios dalies nuostatas atitinkamais mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinų NPD sumai, pridėjus pagal šio straipsnio 1 dalį šiems gyventojams apskaičiuotą MNPD dalį, proporcingą mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į NPD pagal šios dalies nuostatas, skaičiui.“

2.   Pripažinti netekusia galios 4 straipsnio 9 dalį.

 

2    straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 2, 3, 4 dalis, 4 straipsnio 4, 5, 6, 7 ir 8 dalis, 5 straipsnio 3, 5 dalis ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.“

2.   Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 4 straipsnio 7 ir 8 dalys įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.“

3.   Pakeisti 7 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 4 ir 5  dalių nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų mokestinio laikotarpio pajamas.

4.   Pakeisti 7 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Šio įstatymo 4 straipsnio 7 ir 8 dalių nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.“

5.   Papildyti 7 straipsnį 14 dalimi:

14. Šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:

Rimantė Šalaševičiūtė

Rima Baškienė

Jonas Varkalys

Algimantas Dumbrava

Vytautas Rastenis

Juozas Rimkus

Monika Navickienė