Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Paskelbus statinio projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti statinio projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS „Infostatyba“, kas tikrins šį statinio projektą. Statinio projektas tikrinamas per Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus. Likus dviem dienoms iki statinio projektui tikrinti skirto termino, IS „Infostatyba“ išsiunčia automatinį priminimą patikrinti statinio projektą tai atlikti paskirtam specialistui ir jo vadovui (padalinio vadovui).“

2Pakeičiu 39.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.3. statytojo duomenis: fizinio asmens vardą, pavardę, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinės adresą;“.

3Pakeičiu 521.3.3. papunktį ir jį išdėstau taip:

521.3.3 nustatęs, kad asmuo atitinka statytojui keliamus reikalavimus, statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti galioja, Nekilnojamojo turto registre neįregistruota juridinių faktų, kurie riboja teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją, parengia naują per IS „Infostatyba“ išduoto statybą leidžiančio dokumento versiją arba įkelia skenuotą statybą leidžiantį dokumentą (kai jis išduotas ne per šią sistemą) ir suveda IS „Infostatyba“ duomenis apie pasikeitusį statytoją (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. paštas, tel. Nr.), pasirašo elektroniniu parašu ir registruoja IS „Infostatyba“. Išduota statybą leidžiančio dokumento versija nepanaikina statybą leidžiančio dokumento galiojimo, tik pakeičia jo dalį apie atnaujintus statytojo duomenis. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti, išduotas ne per IS „Infostatyba“ ir šioje sistemoje nėra techninės galimybės pateikti prašymo ir atnaujinti statybą leidžiančio dokumento duomenis, asmuo su prašymu kreipiasi tiesiogiai į statybą leidžiantį dokumentą išduodantį subjektą, kuris atnaujintą statybą leidžiantį dokumentą registruoja savo dokumentų valdymo informacinėje sistemoje. Atsiradus techninei galimybei, atnaujinto statybą leidžiančio dokumento duomenys turi būti nedelsiant suvedami į IS „Infostatyba“.“

4Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo deklaraciją, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ užpildydamas deklaracijos formoje (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus privalomus laukus (kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys statytojai ar jų atstovai ją pasirašo) ir su 93 punkte nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio ( jo dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl deklaracijos tvirtinimo. Jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas pagal iki 2021 m. spalio 31 d. galiojusį teisinį reguliavimą vieno asmens vardu, o teisę statyti pagal šį statybą leidžiantį dokumentą įgyvendino daugiau statytojų, atitinkančių Statybos įstatyme keliamus reikalavimus, arba iki 2021 m. spalio 31 d. pasikeitus statytojui (-ams) apie jį (juos) informacijos atnaujinti statybą leidžiančiame dokumente nebuvo privaloma, deklaracijoje įrašomi ir statytojai, kurie statybą leidžiančiame dokumente pagal minėtas sąlygas negalėjo ar neprivalėjo būti nurodyti, bet pagal jį įgyvendino statytojo teisę.“

5Pakeičiu 102 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

102Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 4 dalyje  nurodytu atveju deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama (deklaracija teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildo deklaracijos formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) ir prideda šiame punkte nurodytus deklaracijos priedus. Kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo. Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, deklaracija užregistruojama automatiškai. Su deklaracija pateikiami šie dokumentai:“.

6Papildau 157 punktu:

157. Įgyvendinant Reglamentą, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.“

7Pakeičiu 1 priedą:

7.1. Pakeičiu dalį „Duomenys apie prašymo patekėją (-us)“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie prašymo pateikėją (-us):

Fizinio asmens vardas, pavardė ___________________

Kontaktinė informacija                                                                                                             

El. paštas _______________________. Tel. __________________.“

7.2. Pakeičiu dalį „Duomenys apie statinio projektuotoją“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas

______________________________________________________________________________________________.“

7.3. Pakeičiu dalį „Duomenys apie statinio projekto vadovą“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė _____________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Numeris ________________________ Galioja nuo _______________________ Galioja iki ____________________

Kontaktinė informacija

El. paštas ______________________Tel. __________________ Mob. tel. ________________ Faks. _____________.“

7.4. Pakeičiu dalį „Duomenys apie statinio projekto bendraautorius“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Fizinio asmens vardas, pavardė / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas

______________________________________________________________________________________________.“

7.5. Pakeičiu dalį „PAPILDOMOS ŽYMOS“ ir ją išdėstau taip:

Panaikinamo (-ų) galiojančio (-ių) leidimo (-ų) duomenys

Registracijos Nr.  ________________ , registracijos data ___________.

 

_______________________________________________________________________________________________

Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data).“

8Pakeičiu 2 priedo dalį „Duomenys apie statinio projekto bendraautorius“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Fizinio asmens vardas, pavardė / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas

______________________________________________________________________________________________.“

9Pakeičiu 3 priedą:

9.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose (išskyrus, kai statytojas yra statybą leidžiantį dokumentą išduodantis viešojo administravimo subjektas ir kurortas nepatenka į kitas šiame papunktyje nurodytas teritorijas), Kuršių nerijoje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines);“.

9.2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus įrengiant Ds* kategorijų gatves ar 5 m3/per parą ir mažesnio našumo nuotekų valyklas, nuotekų kaupimo rezervuarus);“.

9.3. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje – rekonstruojant I grupės nesudėtingąjį statinį;“.

9.4. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys) – rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus rekonstruojant Ds* kategorijų gatves ar 5 m3/per parą ir mažesnio našumo nuotekų valyklas ir nuotekų kaupimo rezervuarus);“.

10Pakeičiu 6 priedą:

10.1Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.  Jei suprojektuoti 30 m virš žemės paviršiaus ir aukštesni statiniai pasienio ruože –viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros, Lietuvos kariuomenės vado ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos.“

10.2Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4.  Jei suprojektuoti 100 m ir aukštesni statiniai – viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros ir Lietuvos kariuomenės vado.“

11Pakeičiu 7 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.   Statant vėjo elektrinę mažesniu nei jos aukštis atstumu iki besiribojančio sklypo (teritorijos) ribos.“

12Pakeičiu 9 priedo 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1.  elektrinių (didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios) ir katilinių;“.

13Pakeičiu 13 priedo dalį „Duomenys apie pažymos pateikėją (-us)“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie pažymos pateikėją (-us):

Fizinio asmens vardas, pavardė ______________

Kontaktinė informacija

El. paštas _______________________ tel. __________________.“

14Pakeičiu 14 priedą:

14.1Pakeičiu dalį „Duomenys apie pateikėją (-us) (toliau – pateikėjas)“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie pateikėją (-us) (toliau – pateikėjas)

Fizinio asmens vardas, pavardė ______________

Kontaktinė informacija

El. p. ______________________ , tel. ____________________.“

14.2Pakeičiu dalį „Duomenys apie statinio (-ių) projektuotoją“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie statinio (-ių) projektuotoją

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas _______________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas  ________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas)___________________________________________

Kontaktinė informacija

El. p. ____________________ , tel. ______________.“

14.3Pakeičiu dalį „Duomenys apie statinio (-ių) projekto vadovą“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie statinio (-ių) projekto vadovą

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė ____________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas)_________________________________

Kontaktinė informacija

El. p. _____________________ , tel. ________________.“

15Pakeičiu 15 priedo dalį „Duomenys apie pateikėją (-us)“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie pateikėją (-us)______________________________

Fizinio asmens vardas, pavardė ____________________________

Kontaktinė informacija

El. p._______________________ , tel. __________________.“

 

 

 

Aplinkos ministras