Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO DOKUMENTUOSE

ĮSTATYMAS

 

2017 m. d. Nr.

Vilnius

 

1  straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

 

1. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti vardo ir pavardės, kaip pagrindinių asmens tapatybės žymenų, teisinę apsaugą.

2. Šis įstatymas nustato vardų ir pavardžių rašymo oficialiuose dokumentuose pagrindinius reikalavimus.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas oficialus dokumentas.

2. Lietuviška vardo ir pavardės forma (toliau – lietuviška forma) – vardas ir pavardė, parašyti lietuviškais rašmenimis ir turintys lietuvių kalbos vardų ir pavardžių gramatinius požymius.

3. Dokumento šaltinis – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kompetentingos institucijos sudarytas arba išduotas asmens dokumentas, kuriuo remiantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas oficialus dokumentas.

 

3 straipsnis. Vardo ir pavardės rašymas

1. Oficialiuose dokumentuose asmens vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus atvejus.

2. Sutuoktinio kitam sutuoktiniui ir vaikui suteikta pavardė rašoma lietuviškais rašmenimis remiantis dokumento šaltinio įrašais ir atsižvelgiant į pavardės formos skirtumus pagal lytį, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus atvejus.

 

 

4 straipsnis. Vardo ir pavardės nurašymas ir perrašymas

1. Lietuvos Respublikos piliečio prašymu jo vardas ir pavardė rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis ir pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Mašininio skaitymo kelionės dokumentų taisykles (toliau – ICAO taisyklės), jeigu vardas ir pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje ir dokumento šaltinis įrodo, kad asmuo arba jo protėviai pagal tiesioginę giminystės liniją turėjo kitos užsienio šalies pilietybę arba su užsieniečiu sudarė santuoką ir jo pavardę paėmė.

2. Užsieniečio vardas ir pavardė rašomi laikantis šių reikalavimų:                                                                           

1) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti lotyniškos abėcėlės rašmenimis ir pagal ICAO taisykles, į oficialius dokumentus nurašomi paraidžiui;

2) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti lotyniško arba nelotyniško pagrindo rašmenimis, į  oficialius dokumentus perrašomi lietuvių kalbos rašmenimis;

3) jeigu tame pačiame dokumento šaltinyje yra vardo ir pavardės įrašai ir lotyniško, ir nelotyniško pagrindo rašmenimis, į oficialius dokumentus paraidžiui nurašomi įrašai lotyniškos abėcėlės rašmenimis ir pagal ICAO taisykles.

 

3. Šio straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytais atvejais asmens vardas ir pavardė oficialiuose dokumentuose jo prašymu rašomi lietuviškais rašmenimis arba lietuviška forma.

4. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju asmens vardas ir pavardė oficialiuose dokumentuose jo prašymu rašoma lietuviška forma.

5. Asmens vardo ir pavardės rašymo tvarka nustatoma Vardų ir pavardžių rašymo taisyklėse. Šias taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2018 m. liepos 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmens vardas ir pavardė, iki šio įstatymo įsigaliojimo įrašyti kompetentingų institucijų sudarytuose ir išduotuose asmens dokumentuose, šio asmens prašymu keičiami pagal šį įstatymą Vardų ir pavardžių rašymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

1.      Gabrielius Landsbergis

2.      Mykolas Majauskas

3.      Emanuelis Zingeris

4.      Mantas Adomėnas

5.      Monika Navickienė

6.      Julius Sabatauskas

7.      Dovilė Šakalienė

8.      Rasa Juknevičienė

9.      Edmundas Pupinis

10.  Ingrida Šimonytė

11.  Andrius Kubilius

12.  Kęstutis Glaveckas

13.  Virgilijus Alekna

14.  Eugenijus Gentvilas

15.  Vytautas Kernagis

16.  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

17.  Aušrinė Armonaitė

18.  Arūnas Gelūnas

19.  Gintaras Vaičekauskas

20.  Antanas Matulas

21.  Juozas Olekas

22.  Tadas Langaitis

23.  Mindaugas Bastys

24.  Gediminas Kirkilas

25.  Gintarė Skaistė

26.  Dainius Kreivys

27.  Sergejus Jovaiša

28.  Simonas Gentvilas

29.  Jonas Varkalys

30.  Algirdas Butkevičius

31.  Žygimantas Pavilionis

32.  Vitalijus Gailius

33.  Linas Balsys

34.  Aušra Maldeikienė

35.  Algimantas Salamakinas

36.  Algirdas Sysas

37.  Jonas Liesys

38.  Andrius Palionis

39.  Rimantė Šalaševičiūtė

40.  Raminta Popovienė

41.  Rimantas Sinkevičius

42.  Antanas Vinkus

43.  Kęstutis Masiulis

44.  Valentinas Bukauskas

45.  Kazys Starkevičius

46.  Irena Degutienė

47.  Saulius Skvernelis

48.  Virginijus Sinkevičius

49.  Dainius Gaižauskas

50.  Stasys Jakeliūnas

51.  Virgilijus Poderys

52.  Vytautas Bakas

53.  Guoda Burokienė

54.  Mindaugas Puidokas

55.  Zenonas Streikus

56.  Virginija Vingrienė

57.  Valerijus Simulik

58.  Robertas Šarknickas

59.  Vida Ačienė

60.  Tomas Tomilinas

61.  Raimundas Martinėlis

62.  Gediminas Vasiliauskas

63.  Rūta Miliūtė

64.  Laimutė Matkevičienė

65.  Justas Džiugelis

66.  Bronislovas Matelis

67.  Arvydas Nekrošius

68.  Kęstutis Smirnovas

69.  Aurelijus Veryga

70.  Bronius Markauskas