Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.501 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 25 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 punktais, 26 straipsniu, Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. TS-291 „Dėl rajono Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 ir 19 punktais, parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-369, atsižvelgdama į piliečio prašymus ir nepriklausomo turto vertintojo nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. 000018/2090, Raseinių rajono savivaldybės komisijos parduodamų būstų pagerinimo išlaidoms nustatyti, sudarytos Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1353 „Dėl komisijos parduodamų būstų pagerinimo išlaidoms nustatyti sudarymo“, 2020 m. gruodžio 31 protokolu Nr.1, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Parduoti J. K. (duomenys neskelbiami) Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu (u/n 7298-8003-0013:0021, bendras plotas 53,76 kv. m, rūsio plotas 9,34 kv. m), esantį (duomenys neskelbiami), už 20 205,98 Eur (dvidešimt tūkstančių du šimtus penkis eurus 98 cnt), iš jų 20 025,98 Eur – turto vertintojo nustatyta buto rinkos vertė, atėmus būsto pagerinimo išlaidas, 180 Eur – už būsto vertės nustatymą.

2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su sprendimo 1 punkte nurodytu pardavimu susijusius dokumentus.

3. Nustatyti, kad notarines pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

4. Pripažinti UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ patikėjimo teisės pasibaigimą 1 punkte nurodytam turtui nuo pirkimo ir pardavimo sutarčių pasirašymo dienos ir sumažinti įmonės savininko kapitalą parduotų būstų likutine verte (sutarčių pasirašymo dieną).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras