Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 33, 34 STRAIPSNIŲ, DVIDEŠIMT DEVINTOJO2 SKIRSNIO PAKEITIMO IR STATUTO PAPILDYMO
NAUJU
1869 STRAIPSNIU  

 

2020 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1Pripažinti netekusia galios 33 straipsnio 6 dalį.

2.   Pakeisti 33 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Seimo valdybos posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytus posėdžius yra transliuojami Seimo interneto svetainėje, o šių Seimo valdybos posėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai Seimo valdybos nustatyta tvarka. Seimo valdybos posėdžio metu, išskyrus atvejus, kai posėdis vyksta šio straipsnio 5 dalyje nurodytu būdu, daromas garso įrašas. Seimo valdybos posėdžių garso įrašai įrašomi į kompiuterines laikmenas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduodami į Seimo archyvą.

 

2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio statuto 33 straipsnio 5 dalyje ir 18613 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo valdybos sprendimai gali būti priimami ryšių priemonėmis Seimo valdybos narių balsų dauguma. Jeigu Seimo valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Seimo Pirmininkas, o kai jis nedalyvauja šio statuto 33 straipsnio 5 dalyje ir 18613 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu organizuojamame posėdyje, – posėdžiui pirmininkaujantis Seimo Pirmininko pavaduotojas.

 

3 straipsnis. Statuto papildymas 1869 straipsniu

Papildyti statutą nauju 1869 straipsniu:

1869 straipsnis. Seimo, Seimo valdybos, Seimo komitetų ir komisijų, kitų Seimo struktūrinių padalinių posėdžių organizavimas nuotoliniu būdu mobilizacijos ar karo padėties metu

Mobilizacijos ar karo padėties metu Seimo, Seimo valdybos, Seimo komitetų, pakomitečių ir komisijų posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu mutatis mutandis vadovaujantis šio statuto dvidešimt devintojo2 skirsnio nuostatomis.“

 

4 straipsnis. Dvidešimt devintojo2 skirsnio pakeitimas

Pakeisti  dvidešimt devintąjį2 skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

DVIDEŠIMT DEVINTASIS2 SKIRSNIS

seimo veikla ĮVEDUS nepaprastąją padėtį, paskelbus EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ar karantiną

 

18610 straipsnis. Dvidešimt devintojo2 skirsnio nuostatų taikymas įvedus nepaprastąją padėtį, paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną

1Kitos šio statuto nuostatos, išskyrus šiame straipsnyje nurodytas išimtis, įvedus nepaprastąją padėtį, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją situaciją arba Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka paskelbus karantiną taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio skirsnio nuostatoms.

2Šio skirsnio nuostatos netaikomos, kai:

1) rengiamas uždaras Seimo posėdis;

2) rengiamas pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis;

3) rengiamas Seimo posėdis, kuriame prisiekia išrinktas Respublikos Prezidentas;

4) rengiamas Seimo posėdis, kuriame pradėdami eiti pareigas prisiekia Ministras Pirmininkas ir Vyriausybės nariai – ministrai, Konstitucinio Teismo teisėjai ir šio teismo pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo teisėjai ir šio teismo pirmininkas, valstybės kontrolierius, Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai ir šios komisijos pirmininkas, kiti Seimo į pareigas skiriami asmenys;

5) rengiamas uždaras Seimo valdybos, Seimo komiteto, komisijos, pakomitečio posėdis, uždari komiteto klausymai ir tokiame posėdyje ar klausymuose svarstoma Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatyta įslaptinta informacija;

6) kai šiame statute nustatytais atvejais Seimo sprendimai priimami Seimo nariams balsuojant slaptai.

3Kitos šio statuto nuostatos, susijusios su procedūromis Seimo salėje vykstant įprastam posėdžiui, Seimo posėdį organizuojant nuotoliniu būdu suprantamos ir taikomos mutatis mutandis atsižvelgiant į Seimo posėdžio organizavimo nuotoliniu būdu specifiką.

 

18611 straipsnis. Seimo posėdžių rengimas

1Kai įvedama nepaprastoji padėtis, paskelbiama ekstremalioji situacija ar karantinas ir gali kilti grėsmė Seimo darbui, nes dėl akivaizdžių objektyvių aplinkybių arba būtinybės riboti užkrečiamųjų ligų plitimą Seimo nariai negali susirinkti į Seimo posėdį Seimo rūmuose, išimtiniais atvejais Seimo valdybos sprendimu Seimo posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

2Seimo posėdis organizuojamas, Seimo nariai jame dalyvauja ir sprendimai svarstomais klausimais priimami nuotoliniu būdu realiuoju laiku saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis. Nuotoliniame Seimo posėdyje svarstomais klausimais Seimo nariai savo Seimo nario teises ir pareigas privalo įgyvendinti asmeniškai.

3Nuotoliniu būdu organizuojamame Seimo posėdyje naudojant informacines technologijas turi būti užtikrinta:

1posėdyje dalyvaujančio Seimo nario tapatybės nustatymas Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka;

2Seimo posėdžio eigos fiksavimas;

3Seimo posėdžio vaizdo ir garso transliavimas Seimo interneto svetainėje, vaizdo ir garso įrašo išsaugojimas;

4Seimo nario, dalyvaujančio balsavime, papildomas tapatybės nustatymas registracijos ir balsavimo momento fotofiksavimo būdu, leidžiantis įsitikinti, kad Seimo narys balsavo asmeniškai ir balsavimo metu aiškiai fiksuojama išreikštoji tikroji Seimo nario valia, o balsuojant dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto priėmimo – ir papildomas tapatybės nustatymas Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.

4.    Respublikos Prezidentui ir jo įgaliotiems atstovams, Vyriausybės nariams, generaliniam prokurorui, valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko pirmininkui, kitiems Seimo posėdyje svarstomais klausimais dalyvaujantiems asmenims, taip pat į posėdį pakviestiems asmenims užtikrinama galimybė saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis prisijungti prie nuotoliniu būdu organizuojamo Seimo posėdžio.

 

18612 straipsnis. Seimo valdybos įgaliojimai

1Seimo valdyba, įvertinusi šio statuto 18611 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes, svarsto klausimą dėl būtinumo organizuoti Seimo posėdį, Seimo valdybos, Seniūnų sueigos posėdžius, Seimo struktūrinių padalinių posėdžius nuotoliniu būdu ir dėl to priima motyvuotą sprendimą. Seimo valdybos sprendime organizuoti Seimo posėdį, Seimo struktūrinių padalinių posėdžius, Seniūnų sueigos posėdžius nuotoliniu būdu turi būti nustatytas Seimo posėdžių, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių, Seniūnų sueigos posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu laikotarpis ir šiuo laikotarpiu vyksiančių Seimo posėdžių grafikas.

2Apie Seimo valdybos priimtą sprendimą organizuoti Seimo posėdį nuotoliniu būdu Seimo nariams turi būti pranešta elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki nuotoliniu būdu organizuojamo Seimo posėdžio pradžios, apie sprendimą organizuoti nuotoliniu būdu Seimo struktūrinių padalinių, Seniūnų sueigos posėdžius – ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki pirmojo tokio posėdžio pradžios. Priimtas Seimo valdybos sprendimas taip pat nedelsiant skelbiamas Seimo interneto svetainėje.

3Seimo valdyba nustato Seimo narių ir statuto 18611 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų prisijungimo prie nuotoliniu būdu organizuojamų Seimo posėdžio, Seimo valdybos posėdžio, Seniūnų sueigos posėdžio ar Seimo struktūrinių padalinių posėdžių elektroninių ryšių priemonėmis ir naudojimosi taip organizuojamų posėdžių informacinėmis sistemomis tvarką.

 

18613 straipsnis. Seimo valdybos, Seniūnų sueigos ir Seimo struktūrinių padalinių darbo tvarka

1Seimo valdybos, Seniūnų sueigos, Seimo komitetų, pakomitečių ir Seimo komisijų posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu Seimo valdybai priėmus šio statuto 18612 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą. Šiuose posėdžiuose naudojant informacines technologijas turi būti užtikrintas posėdžio eigos fiksavimas, posėdžio vaizdo ir garso transliavimas Seimo interneto svetainėje, vaizdo ir garso įrašo išsaugojimas. Šiuo būdu priimant sprendimus, turi būti užtikrintas Seimo nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

2Seimo valdybos, Seniūnų sueigos posėdžiams, Seimo komitetų, pakomitečių ir Seimo komisijų organizuojamiems nuotoliniu būdu, atitinkamai taikomos šio statuto 18611 straipsnio 2 dalies nuostatos.

 

18614 straipsnis. Ginčų dėl įstatymų leidybos ar kitų procedūrinių klausimų nagrinėjimo ypatumai

Etikos ir procedūrų komisija, nagrinėdama ginčus dėl įstatymų leidybos ar kitų procedūrinių klausimų, turi teisę gauti iš Seimo kanceliarijos visą su Seimo, Seimo valdybos, Seniūnų sueigos, Seimo struktūrinių padalinių posėdžių organizavimu nuotoliniu būdu susijusią informacinių sistemų medžiagą, įskaitant Seimo narių tapatybės nustatymo šio statuto 18611 straipsnio 3 dalyje nustatytais būdais duomenis.

 

 

5 straipsnis. Šio Statuto įgyvendinimas

Seimo valdyba, Seimo kanceliarija iki 2020 m. gruodžio 20 d. priima šio statuto įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                               Viktorija Čmilytė-Nielsen

Jurgis Razma

Paulius Saudargas 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vytautas Mitalas

Julius Sabatauskas

Andrius Mazuronis