ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                     d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisiją:

pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

pavaduotoja – Daiva Zeninienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti Turto valdymo skyriaus vedėjo pareigas;

nariai:

Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintaras Radavičius, viešosios įstaigos „Pramogų sala“ generalinis direktorius;

Justina Viktoravičienė, viešosios įstaigos „Pramogų sala“ vyr. finansininkė.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras