Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. A1 lygio pareigybių (išskyrus švietimo įstaigų vadovus) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.  

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas