Projektas

 

Lietuvos Respublikos

nedarbo socialinio draudimo įstatymO NR. IX-1904  5, 6 ir 7 straipsNių pakeitimo

įstatymas

 

2021 m.            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti įstatymo 5 straipsnio 1 dalį:

1. Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) įsiregistravę šio įstatymo 4 straipsnyje nurodyti asmenys, kuriems suteiktas bedarbio statusas, jeigu Užimtumo tarnyba jiems nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1)      iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių, išskyrus 2 šios dalies punkte nurodytą atvejį;

2)      iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje turi ne mažesnį kaip 6 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių, tuo atveju, kai asmens, kuriam suteiktas bedarbio statusas, įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje ketvirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

3) baigė privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pagrindinį karinį parengtumą.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį nauja 3 dalimi:

“3. Bedarbiams, nurodytiems šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kurių darbo sutartis buvo nutraukta jų iniciatyva be svarbių priežasčių, nedarbo draudimo išmoka pradedama mokėti praėjus 1 kalendoriniam mėnesiui nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.”

 

3 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti įstatymo 7 straipsnio 2 dalį:

2. Nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėnesius, o šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju -  12 mėnesių.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narė                                                                              Dovilė Šakalienė