Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS TARNYBOS STATUTO 77 IR 78 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

 

1        straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 77 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio statuto 72 straipsnio 1 dalies 4, 12, 15 ir 17 punktuose nurodytais pagrindais atleidžiamam iš vidaus tarnybos pareigūnui išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Ši išmoka pareigūnams, nepertraukiamai ištarnavusiems daugiau kaip 5 metus, didinama pusantro karto, nepertraukiamai ištarnavusiems daugiau kaip 10 metų, – du kartus, nepertraukiamai ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų, – tris kartus.“

2. Papildyti 77 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio statuto 72 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu atleidžiamam iš vidaus tarnybos pareigūnui jo atleidimo iš vidaus tarnybos dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jeigu šio statuto 72 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu iš vidaus tarnybos atleidžiamo pareigūno atžvilgiu yra pradėtas ir nebaigtas šio statuto 39 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytas tarnybinis patikrinimas, išeitinė išmoka pareigūnui išmokama per 5 darbo dienas nuo pareigūną į pareigas skiriančio asmens sprendimo, atlikus tarnybinį patikrinimą, priėmimo dienos. Atlikus šio statuto 39 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytą tarnybinį patikrinimą ir priėmus sprendimą dėl pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos šio statuto 72 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, pripažinimo padariusiu tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos, arba priėmus sprendimą dėl pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos šio statuto 72 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, pripažinimo pažeminusiu pareigūno vardą, išeitinė išmoka tokiam pareigūnui nemokama.“

 

2        straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 78 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Su atleidžiamu iš vidaus tarnybos pareigūnu turi būti visiškai atsiskaityta jo atleidimo dieną, išskyrus atvejus, kai pareigūnas nevykdo šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, mokama šio statuto 77 straipsnio 1 dalyje nurodyta išeitinė išmoka arba šio statuto 77 straipsnio 4 dalyje nurodyta išeitinė išmoka, kai atliekamas tarnybinis patikrinimas.“

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos pareigas einantiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 72 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu iš vidaus tarnybos atleidžiami po šio įstatymo įsigaliojimo, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 2 straipsnio 20 dalyje nurodytiems Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnams, kuriems 65 metai sukanka po šio įstatymo įsigaliojimo, taip pat Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 2 straipsnio 21 dalyje nurodytiems pareigūnams, kuriems sprendime dėl tarnybos pratęsimo nustatytas amžius sukanka po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas