Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO PAVELDIMO TURTO MOKESČIO

 

2023 m.                      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 11 punktą, atsižvelgdama į N. R. 2023-04-06 prašymą ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 2023-04-21 raštą Nr. SSP-1970 „Dėl rekomendacijos pateikimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Atleisti Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sąskaita N. R. nuo 1565,00 Eur dydžio paveldimo turto mokesčio už butą su rūsiu (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) adresu: (duomenys neskelbtini).                 

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras