Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMo NR. XIII-3421 2 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas