Projektas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas)  46 straipsnio 7 ir 8 dalimis, Įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 721, 751 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 463 ir 721 straipsniais ir 711 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2023 m.          d. pažymą Nr. O5E - „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles, patvirtintas Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1. Papildyti Taisykles nauju 212 punktu:

21Ūkio subjektas, vykdydamas nepriklausomo tiekimo veiklą, privalo Tarybai pateikti:

2121. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos duomenis apie nepriklausomo tiekėjo, kurio teisinė forma akcinės bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, nuosavą ir įstatinį kapitalą (20 priedas);

2122. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos duomenis apie nepriklausomo tiekėjo, kurio teisinė forma kitokia negu akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, visus turtinius įsipareigojimus ir visą juridinio asmens turto (20 priedas);

2123. jeigu elektros energija tiekiama buitiniams vartotojams, pasibaigus kiekvienam mėnesiui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės mėnesio dienos, nepriklausomo tiekėjo visų įvykdytų įsipareigojimų per praėjusius 3 mėnesius pajamų sumą pagal visas nepriklausomo tiekėjo su buitiniais vartotojais sudarytas elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis pagrindžiančią informaciją (21 priedas)“.

2. Papildyti Taisykles naujais 20 ir 21 priedais (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas