Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS TURTO PERĖMIMO

 

2023 m.    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perimti iš viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – viešoji įstaiga) patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis valdomą nekilnojamąjį ilgalaikį materialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą, nurodytą šio sprendimo priede, Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą nutraukti su viešąja įstaiga šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartis ir pasirašyti turto priėmimo ir perdavimo aktus.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. T-408Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stočiai“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras