Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-235 „DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOMS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.9 papunkčiu ir atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2020 m. kovo 24 d. pažymą Nr. O5-    „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-860 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles (toliau – Taisyklės):

1.   Pakeisti Taisyklių 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, tikrinimo atitikties deklaracijomis tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) įgaliotų darbuotojų ir ūkio subjektų veiksmus vykdant šių subjektų energetikos įrenginių, nurodytų Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 15 punkte, išskyrus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas, (toliau – energetikos įrenginiai) tikrinimą atitikties deklaracijomis (1-8 priedai).“

2.   Pakeisti Taisyklių 3 priedo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUO 1 MW IKI 10 MW GALIOS, KAI CENTRALIZUOTAI PAGAMINTA ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO, IŠSKYRUS VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ELEKTROS, ŠILUMOS, DUJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, KAI JŲ VISŲ BENDRA GALIA OBJEKTE DIDESNĖ KAIP 100 KW, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA“

3.    Papildyti Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles 6, 7 ir 8 priedais (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

6 priedas

 

SAULĖS ELEKTRINĖS DIDESNĖS KAIP 1 MW GALIOS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

_________________

(data)

 

 

________________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

buveinės adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Leidimo gaminti elektros energiją Nr._______________

Įrengtoji elektrinės galia _________ kW

Fotovoltinių saulės elektrinių: fotomodulių tipas_________, galia _____kW, kiekis______vnt.,

keitiklių tipas____________, galia _____kW, kiekis______vnt.

 

Atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą asmuo (TET 58 p.) ___________________

(vardas, pavardė, pareigos

________________________________________________________________________________

sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

 

Eil. Nr.

 

Klausimas

Įvertinimas

 

 

Pastabos

taip

ne

neaktualu

/

netikrinta

 

 

 

x

x

x

 

1.

Ar paskirti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą? (TET 58 p.)

 

 

 

 

2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys asmenys atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? (SEEĮT 17 p.)

 

 

 

 

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

4.

Ar sudarytas saulės elektrinės periodinių apžiūrų, techninės priežiūros ir remonto metinis ir daugiametis grafikas? (TET 67.1 p., EĮBNA 10, 12 p.)

 

 

 

 

5.

Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus saulės fotovoltinės elektrinės (toliau – SFE) projektavimo dokumentus? (TET 42.11 p.)

 

 

 

 

6.

Ar įrenginių savininkas turi SFE faktines elektros grandinių schemas? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

7.

Ar įrenginių savininkas turi SFE eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus, parengtus pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus? (TET 42.16 p., EĮBNA 60 p.)

 

 

 

 

8.

Ar atliekamas viršįtampių ribotuvų varžos matavimas, ar tinkamas apsaugos laipsnio nuo įtampos parinkimas? (EĮBNAA 423 p.)

 

 

 

 

9.

Ar atliekamai kabelių ir nuolatinės srovės (DC) grandinių izoliacijos varžos bandymai? (TET 1179 p., EĮBNAA 493 p.)

 

 

 

 

10.

Ar kabelių linijos turi operatyvinius numerius ar pavadinimus? (TET 1156 p.)

 

 

 

 

11.

Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? (TET 1208 p.)

 

 

 

 

12.

Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? (TET 1210 p.)

 

 

 

 

13.

Ar atliekamas požeminio įžeminimo įrenginio korozinės elementų būklės tikrinimas? (EĮBNAA 523, 526 p.)

 

 

 

 

14.

Ar atliekamas įžeminimo įrenginio varžos matavimas? (EĮBNA 663 p.)

 

 

 

 

15.

Kai gamintojo instrukcijoje numatyta ar atliekama saulės fotovoltinių modulių paviršiaus temperatūros termovizinė kontrolė?

 

 

 

 

16.

Ar atliekamas saulės elektrinės apsauginio įžemintuvo, nulinių šynų ir įžeminimo įrenginio kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas? (EĮBNAA 663 p.)

 

 

 

 

17.

Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? (EETET 58 p.)

 

 

 

 

18.

Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (SĮ 50 str. 1 d.)

 

 

 

 

19.

Ar nustatyta pastebėtų statinio būklės defektų šalinimo, remonto organizavimo tvarka? (SĮ 48 str. 5 p.)

 

 

 

 

20.

Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? (SĮ 50 str. 3 d.)

 

 

 

 

21.

Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas?

(SĮ 48 str. 5 d.)

 

 

 

 

22.

Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? (SĮ 48 str. 5 d.)

 

 

 

 

23.

Ar gamintojas turi sudarytas operatyvinių darbuotojų tarpusavio santykių sutartis su tinklų operatoriumi, kad būtų užtikrinamas operatyvinis ryšys įgalinantis saulės elektrinę įjungti ir išjungti iš tinklo operatoriaus dispečerinio punkto (ETNT 77.1 p.)

 

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

 

Teisės aktai:

 

1. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;

2. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

3. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

4. SPEĮĮT – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6. EETNT– Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38;

7. BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;

8. ETNT Elektros tinklų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116.

 

 

 

______________________________________       ____________     ________________________

kio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                     (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

7 priedas

 

VĖJO ELEKTRINĖS DIDESNĖS KAIP 1 MW GALIOS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

_________________

(data)

 

________________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

buveinės adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Leidimo gaminti elektros energiją Nr._______________

Įrengtoji elektrinės/elektrinių parko galia _________ kW

Vėjo elektrinės tipas_________, bokštų kiekis______vnt., galia _____kW.

 

Atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą asmuo (TET 58 p.) ___________________

(vardas, pavardė, pareigos

________________________________________________________________________________

sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

Eil. Nr.

 

Teisės akto reikalavimas

Vykdymas

 

 

Pastabos

taip

ne

neaktualu

/

netikrinta

 

 

 

x

x

x

 

1.

Elektros įrenginius eksploatuojančių asmenų atestavimas:

1.1.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

1.2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

1.3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

2.

Techninė dokumentacija:

2.1.

Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už elektros įrenginių techninę būklę, patikimą, efektyvų ir saugų eksploatavimą, ar nustatytos darbuotojų pareigos? (TET 57 p., 58 p.)?

 

 

 

 

2.2.

Ar energetikos įrenginių savininkas turi privalomus techninius dokumentus? (TET 42 p.)

 

 

 

 

2.3.

Ar instrukcijos ir schemos tvirtinamos energetikos įmonėje nustatyta tvarka? (TET        46 p.)

 

 

 

 

2.4.

Ar asmenys, atsakingi už įrenginių, statinių būklę ir saugų eksploatavimą, užtikrina, kad jiems priskirti objektai būtų techniškai tvarkingi, tikrinami, remontuojami, vykdoma techninė priežiūra ir tvarkomi dokumentai pagal norminių teisės aktų reikalavimus? (TET 59 p.)?

 

 

 

 

2.5.

Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? (TET 63 p.)

 

 

 

 

2.6.

Ar įmonėje organizuojama energetikos įrenginių ir statinių techninė priežiūra, remonto darbai, siekiant užtikrinti saugų statinių ir įrenginių naudojimą? (TET 67 p.)

 

 

 

 

2.7.

Ar atliekami statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir eksploatavimo darbai?(TET 87 p., 88 p.)

 

 

 

 

2.8.

Ar elektrinių pastatų ir įrenginių pamatų sėdimai stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais? (TET 111 p.)

 

 

 

 

2.9.

Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūros metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, valstybinės priežiūros institucijų aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? (TET 139 p.)

 

 

 

 

2.10.

Ar reikalingi duomenys apie statinį ir jo konstrukcijas yra kaupiami statinio pase, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinio techninio eksploatavimo žurnale? (TET 140 p.)

 

 

 

 

2.11.

Ar tinkamai įforminti statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai? (TET 145 p.)

 

 

 

 

2.12.

Ar atliekami ir tinkamai įforminami elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai? (TET 910 p.)

 

 

 

 

2.13.

Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas svarbių mechanizmų sąrašas ir jų vibracijos matavimo grafikas? (TET 995 p. ir 1003 p.)

 

 

 

 

2.14.

Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas elektros įrenginių (taip pat ir skirstyklų) apžiūrų grafikas? (TET 1069 p.)

 

 

 

 

3.

Įrenginių eksploatavimo veiklos tikrinimas:

3.1.

Ar tikrinama požeminio įžeminimo įrenginių korozinė elementų būklė? (EĮBNAA 523 p., TET 102 p.)

 

 

 

 

3.2.

Ar elektros įrenginiai ir konstrukcijos atsparūs aplinkos poveikiui arba apsaugoti nuo šio poveikio? (EĮĮBT 8. p.)

 

 

 

 

3.3.

Ar generatoriui įrengtas automatinis minimalios žadinimo srovės ribojimas? (TET 956 p.)

 

 

 

 

3.4.

Ar leidžiant ir eksploatuojant generatorių atliekami būtini tikrinimai? (TET 964 p.)

 

 

 

 

3.5.

Ar yra dispečeriniai užrašai ant atvirų skirstyklų transformatorių bakų arba prie korpusų tvirtinimo lentelių, ant uždarų skirstyklų, galios transformatorinių durų bei jų viduje?               (TET 1014 p.)

 

 

 

 

3.6.

Ar užtikrinama apsauga nuo gyvūnų ir paukščių patekimo į uždarąsias skirstyklas ir komplektinių skirstyklų patalpas? (TET 1052 p.)

 

 

 

 

3.7.

Ar atvirųjų ir uždarųjų skirstyklų kabelių kanalai ir antžeminiai loviai uždengti nedegiomis plokštėmis, o kabelių išvedimo iš kanalų, tunelių, aukštų ir perėjimų per kabelių sekcijas skiriamąsias sieneles vietos užsandarintos nedegia medžiaga? (TET 1057 p.)

 

 

 

 

3.8.

Ar įrengtas drenažas rūsiuose? (TET 1058 p.)

 

 

 

 

3.9.

Ar įžeminimo peilių pavarų rankenos nudažytos raudona spalva? (TET 1063 p.)

 

 

 

 

3.10.

Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį, jų operatyvinius pavadinimus? (TET 1064 p.)

 

 

 

 

3.11.

Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? (TET 1065 p.)

 

 

 

 

3.12.

Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių ir saugiklių korpusų nurodytos saugiklių lydukų vardinės srovės? (TET 1066 p.)

 

 

 

 

3.13.

Ar kabelių linijos turi žymenis? (TET 1157 p.)

 

 

 

 

3.14.

Ar sudarytas kabelinių linijų apžiūrų grafikas ir ar apžiūros vykdomos pagal grafiką? (TET      1168 p.)

 

 

 

 

3.15.

Ar kabelių izoliacijos tikrinimas ir bandymas atliekamas pagal norminio dokumento EĮBNAA reikalavimus? (TET 1179 p.)

 

 

 

 

3.16.

Ar ant relinės apsaugos automatikos įtaisų panelių, spintų ir valdymo pultų yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? (TET 1183 p.)

 

 

 

 

3.17.

Ar nurodytos komutavimo aparatų įjungimo išjungimo padėtys? (TET 1185 p.)

 

 

 

 

3.18.

Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie įtaisų perjungimus? (TET 1185 p.)

 

 

 

 

3.19.

Ar relinės apsaugos ir automatikos grandinių izoliacijos varža atitinka gamintojo, teisės aktuose ar norminiuose dokumentuose nustatytas ribas? (TET 1188 p.)

 

 

 

 

3.20.

Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? (TET 1209 p.)

 

 

 

 

3.21.

Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? (TET 1210 p.)

 

 

 

 

3.22.

Ar viršįtampių ribotuvų patikrinimai atliekami pagal gamintojo instrukcijas, įrenginio savininko nustatyta tvarka ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus? (TET 1223 p.)

 

 

 

 

3.23.

Ar saugomų laidininkų prijungimo prie maitinimo linijos vietose įrengti apsaugos įtaisai? (EĮRAAĮT 24 p.)

 

 

 

 

3.25.

Ar įrengti relinės apsaugos įtaisai, reaguojantys į pavojingus, nenormalius elektros energetikos sistemos objektų darbo režimus (pavyzdžiui, perkrovą)? (EĮRAAĮT 33.2 p.)

 

 

 

 

3.26

Ar yra užtikrinamas operatyvinis ryšys įgalinantis vėjo elektrinę įjungti ir išjungti iš tinklo operatoriaus dispečerinio punkto (VEPPETTT 98 p)

 

 

 

 

3.27.

Ar rangovinės organizacijos, atliekančios darbus ūkio subjekto elektros įrenginiuose, turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotą veiklos atestatą? (EĮ 20 str. 3 d.)

 

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

 

Teisės aktai:

1. – Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

3. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

5. ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309;

6. EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

7. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

8. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

9. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

10. VEPPETTT –Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99.

 

 

______________________________________       ____________     ________________________

kio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                     (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių

8 priedas

 

VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ELEKTROS, ŠILUMOS, DUJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, KAI JŲ GALIA NUO 30 KW  IKI 100 KW GALIOS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

___________

(data)

___________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas,  juridinio asmens kodas)

___________________________________________________________________________

(buveinės adresas, tel. Nr., elektroninio pašto adresas)

 

___________________________________________________________________________

(deklaruojamo objekto adresas)

 

Atsakingas už elektros ūkį asmuo ( SEEĮT p.21; p.22)                                 

(vardas, pavardė, pareigos, sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo ( ŠTIŠVĮP(E)T  p.13)                               

(vardas, pavardė, pareigos, sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

Atsakingas už dujų  ūkį asmuo ( GDSVSET p.58)                                       

(vardas, pavardė, pareigos, sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

Elektros įrenginių leistina naudoti galia                                             kW

 

Šilumos įrenginių instaliuotoji galia                            kW

 

Dujų įrenginių instaliuota galia                                   kW

 

Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu /

netikrinta

x

x

x

1

2

3

4

5

6

 

ELEKTROS ĮRENGINIAI

 

 

 

 

1.

Ar įmonė turi elektros tinklo nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktus? (EETNT 9 p.)

 

 

 

 

2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai  atestuoti nustatyta tvarka?

(SEEĮT 15 p.)

 

 

 

 

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai  aprūpinti pakankamu kiekiu patikrintomis ir išbandytomis apsaugos nuo elektros poveikio priemonėmis? (SEEĮT 232, 241 p.)

 

 

 

 

4.

Ar sudarytos ūkio subjekto faktinės elektros grandinių schemos? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

5.

Ar atliekami periodiniai elektros įrenginių iki 1000 V įtampos aparatų ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimai, bandymai?

(EĮBNAA 493 p.)

 

 

 

 

6.

Ar atliekami periodiniai elektros įrenginių iki 1000 V įtampos grandinės fazė - nulis srovės (varžos) matavimai?

(EĮBNAA 538, 540, 541 p.)

 

 

 

 

7.

Ar atliekami periodiniai elektros įrenginių jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių matavimai? ( EĮBNAA 521 p.)

 

 

 

 

8.

Ar atliekami periodiniai elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varžos matavimai?

( EĮBNAA 527, 531 p.)

 

 

 

 

9.

Ar skirstomieji įrenginiai turi aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį? (SPEĮĮT 11 p.)

 

 

 

 

10.

Ar priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų yra tvarkingi ir neužkrauti, ar elektros skydinėse nesandėliuojami pašaliniai daiktai? (BGST 137, 149 p.)

 

 

 

 

 

ŠILUMOS ĮRENGINIAI

 

 

 

 

11.

Ar sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis? (ŠTVT 19 p.)

 

 

 

 

12.

Ar šilumos įrenginių eksploatavimą (priežiūrą) vykdo nustatyta tvarka atestuoti asmenys? (STEŠĮ 7, 8 p.)

 

 

 

 

13.

Ar šilumos įrenginiai, uždaromoji ir reguliavimo armatūra, vamzdynai sunumeruoti ir paženklinti laikantis nustatytų reikalavimų? (ŠTIŠVĮP(E)T 85, 87 p.)

 

 

 

 

14.

Ar atliekamas kontrolės ir matavimo prietaisų periodinis tikrinimas? (GVŠKĮSET 216 p.,

ŠTŠVĮP(E)T 240 p.)

 

 

 

 

15.

Ar pildomi pastatų parengties šildymo sezonui aktai? ( ŠTVT 76 p.)

 

 

 

 

16.

Ar pastatų šildymo sistemos  priežiūros instrukcijoje yra numatyta saugaus veikimo ir avarinių atvejų procedūros? (ŠTŠVĮP(E)T 313.5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUJŲ ĮRENGINIAI

 

 

 

 

17.

Ar įmonė turi nustatytus  dujų sistemų atsakomybės ribų aktus?

(GDTVT 92 p.)

 

 

 

 

18.

Ar įmonė sudariusi sutartį su eksploatavimo darbų paslaugas tiekiančiais asmenimis dujų sistemų eksploatavimui? GDSVSET 59 p.)

 

 

 

 

19.

Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami periodiškai pagal techninės priežiūros grafikus? (GDSVSET 20 p.)

 

 

 

 

20.

Ar matavimo priemonių techninės priežiūros periodiškumas ir atliekami patikrinimai užtikrina nuolatinį ir patikimą prietaisų veikimą, įrenginių darbo parametrų nuolatinę kontrolę bei matavimą? (GDSVSET 118 p.)

 

 

 

 

21.

Ar dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai periodiškai tikrinami ir valomi ?

(GDSVSET 118 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

 

1. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

3. SPEĮĮT – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

4. EETNT – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231;

5. BGST – Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija);

6. GDTVT – Gamtiniu dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248;

7. GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;

8. GVŠKĮSET Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;

9. ŠTVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;

10. ŠTŠVĮP(E)T – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111;

11. STEŠĮ – Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246;

12.TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211.

 

 

 

______________________________________       ____________     ________________________

kio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                     (parašas)                                      (vardas, pavardė)