Projektas

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 m. GRUODŽIO 29 d. įsakymo Nr. B1-725 „DĖL LAUKINIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MĖSOS TIEKIMO MAŽAIS KIEKIAIS VIETINEI RINKAI VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. B1-725 „Dėl Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMOS LAUKINIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MĖSOS VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 579/2014 (OL 2014 L 160, p. 14), 13 straipsnio 3 dalimi, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1981 (OL 2017 L 285, p. 10), 1 straipsnio 3 dalies c punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktu:

1.       T v i r t i n u pridedamus Mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarijos reikalavimus.

2.       P a v e d u:

2.1.    įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2.    įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Veterinarijos sanitarijos skyriams pagal kompetenciją.“

 

 

Direktorius