ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IR ŠIAULIŲ

LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio      Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 ir 57 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punktais, 14 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Reorganizuoti Šiaulių lopšelį-darželį „Berželis“ ir Šiaulių lopšelį-darželį „Klevelis“ jungimo būdu, kai Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ yra prijungiamas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir jam pereina visos Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ pareigos ir teisės.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašą;

2.2. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatus.

3. Įpareigoti:

3.1. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorių pasirašyti patvirtintus nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės administraciją užtikrinti, kad iki 2022 m. spalio 31 d. būtų atlikti Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ darbo organizavimo pakeitimai ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybai pateiktas sprendimo projektas dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo.

4. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo“ 1.4, 1.13 papunkčius.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 4 punkto įsigaliojimas atidedamas iki šiuo sprendimu 2.2. papunkčiu patvirtintų nuostatų įregistravimo.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras