Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                 d. Nr. 

Šiauliai

 

Vadovaudamasi 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia :

1.  Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus (pridedama).

2.  Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierę Ingą Šimkūnaitę pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3.  Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. T-135 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“.

4.  Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras