Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

2023 m.                     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 23 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti parduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą – butą / patalpą – butą (bendras plotas 17,79 kv. m), unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), su bendro naudojimo 5,85 kv. m patalpomis, už 5 689,99 Eur R. A. (duomenys neskelbtini).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį su šio sprendimo 1 punkte nurodytu pirkėju.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. 

 

 

 

Savivaldybės meras