Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. XIII-2690 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

20   m.                          d. Nr.           

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymą Nr. XIII-2690 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ taršos MOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato motorinių transporto priemonių apmokestinimo motorinių transporto priemonių taršos mokesčiu (toliau – mokestis) tvarką.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Degalai – vidaus degimo varikliams skirtas visų rūšių dyzelinas, visų rūšių benzinas, visų rūšių etanolis ir visų rūšių dujos.

2. Motorinės transporto priemonės duomenų šaltiniai – motorinės transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentai, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų išrašai.

3. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas – M1 klasei ar N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės su vidaus degimo varikliu (toliau – motorinė transporto priemonė), kurios duomenų šaltiniuose nurodytas išmetamas CO2 kiekis, išskyrus išmetamą CO2 kiekį iš motorinių transporto priemonių:

1) kurių valdytojai naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus įstatymus ir yra akredituoti Lietuvos Respublikoje;

2) kurios, vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamos laikinai;

3) kurių duomenų šaltiniuose nurodyta, kad jos pritaikytos neįgaliųjų vežimėliui ir nurodytas specialios paskirties kodas „SH“;

4) su rankiniu valdymu ir nurodytu specialios paskirties kodu „SV“ motorinių transporto priemonių duomenų šaltiniuose.

 

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotos motorinės transporto priemonės, kuriai leidžiama dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, įrašytas šiame registre.

 

5 straipsnis Mokesčio lengvatos

1. Nuo mokesčio atleidžiami motorinių transporto priemonių valdytojai, kurių mokėtinas mokestis už visas valdytas transporto priemones per mokestinį laikotarpį neviršija 5 eurų.

2. Taikomos mokesčio lengvatos:

1) motorinių transporto priemonių valdytojams, kurie paskutinę mokestinio laikotarpio dieną yra 64 metų amžiaus ar vyresni. Lengvatos dydis – 50 procentų apskaičiuoto mokesčio dydžio. Lengvata taikoma tik vienai valdytojo motorinei transporto priemonei, kurios apskaičiuotas mokestis yra didžiausias. Lengvata taikoma iki 2029 m. gruodžio 31 d.;

2) šeimų, prižiūrinčių (slaugančių) neįgalųjį, motorinių transporto priemonių valdytojams, kurie paskutinę mokestinio laikotarpio dieną turi galiojančią šeimos kortelę. Lengvatos dydis – 50 procentų apskaičiuoto mokesčio dydžio. Lengvata taikoma tik vienai šeimos narių valdomai motorinei transporto priemonei, kurios apskaičiuotas mokestis yra didžiausias. Lengvata taikoma iki 2027 m. gruodžio 31 d.;

3) motorinių transporto priemonių valdytojams, kuriems paskutinę mokestinio laikotarpio dieną Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka teikiama piniginė socialinė parama. Lengvatos dydis – 50 procentų apskaičiuoto mokesčio dydžio. Lengvata taikoma tik vienai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens valdomai motorinei transporto priemonei, kurios apskaičiuotas mokestis yra didžiausias;

4) visiems motorinių transporto priemonių valdytojams taikoma apskaičiuoto mokesčio 50 procentų dydžio lengvata. Lengvata taikoma iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3. Motorinės transporto priemonės valdytojui taikoma tik viena didžiausia iš šio straipsnio 2 dalyje numatytų lengvatų.

 

6 straipsnis. Mokesčio tarifai ir koeficientai, mokesčio tarifų indeksavimo tvarka

1. Mokesčio tarifai ir koeficientai nurodyti šio įstatymo 1 priede.

2. Mokesčio tarifai indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus kalendoriniams metams, taikant mokesčio indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2023 metų gruodžio mėnesio kainomis.

3. Mokesčio tarifai indeksuojami nuo 2025 m. sausio 1 d. ir taikomi apskaičiuojant 2024 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį.

 

7 straipsnis. Mokesčio mokėjimas ir mokestinis laikotarpis

1. Mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokestis sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas atskiru įmokos kodu iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 15 dienos. Kai mokestis apskaičiuojamas po kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 15 dienos dėl duomenų tikslinimo ir (ar) papildymo, mokestis sumokamas per 30 dienų  nuo informaciniame pranešime nurodytos mokesčio apskaičiavimo dienos.

2. Mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos Darnaus judumo fondo priemonėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, kurias įgyvendina savivaldybės, finansuoti ir mokesčiui administruoti.

 

8 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas

1. Mokestis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruotos motorinės transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį padauginus iš mokesčio tarifo ir mokesčio koeficiento, nustatytų šio įstatymo 1 priede, mokesčio indeksavimo koeficiento, nustatyto pagal šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, padalinus iš mokestinio laikotarpio dienų skaičiaus ir padauginus iš leidimo dalyvauti viešajame eisme mokestiniu laikotarpiu dienų skaičiaus.

2. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruotos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas šia prioriteto tvarka:

1) pagal motorinės transporto priemonės duomenų šaltiniuose pateiktą informaciją;

2) pagal formules nustatytas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis motorinės transporto priemonės duomenų šaltiniuose pateikta informacija.

3. Jeigu motorinės transporto priemonės duomenų šaltiniuose informacijos apie pavarų dėžės tipą nėra, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas pagal motorinėms transporto priemonėms su mechanine pavarų dėže taikomas formules, nustatytas šio įstatymo 2 priede.

4. Kai CO2 kiekiui nustatyti ir mokesčiui apskaičiuoti pagal šiame straipsnyje nustatytus metodus nėra galimybės, motorinėms transporto priemonėms taikomi šios dalies 1–4 punktuose nustatyti mokesčio dydžiai, padauginti iš mokesčio indeksavimo koeficiento, nustatyto pagal šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, padalinus iš mokestinio laikotarpio dienų skaičiaus ir padauginus iš leidimo dalyvauti viešajame eisme mokestiniu laikotarpiu dienų skaičiaus:

1) dyzeliną ar dyzeliną ir dujas, ar dyzeliną ir elektrą naudojančioms motorinėms transporto priemonėms – 300 eurų;

2) benziną ar benziną ir elektrą naudojančioms motorinėms transporto priemonėms – 170 eurų;

3) kitų rūšių degalus naudojančioms motorinėms transporto priemonėms – 150 eurų;

4) kai motorinių transporto priemonių duomenų šaltiniuose nenurodyta degalų rūšis – 300 eurų.

5. Šio įstatymo 1 priede nurodyti mokesčio koeficientai taikomi apskaičiuojant motorinės transporto priemonės mokestį šia prioriteto tvarka:

1) pagal motorinių transporto priemonių duomenų šaltiniuose pateiktą informaciją apie motorinės transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekio standartą (eurostandartas);

2) pagal motorinių transporto priemonių duomenų šaltiniuose pateiktą informaciją apie motorinės transporto priemonės pagaminimo datą arba kalendorinius metus, kuriais motorinė transporto priemonė pagaminta;

3) pagal motorinių transporto priemonių duomenų šaltiniuose pateiktą informaciją apie motorinės transporto priemonės gamintojo nustatytus modelio metus;

4) pagal motorinių transporto priemonių duomenų šaltiniuose pateiktą informaciją apie motorinės transporto priemonės pirmosios registracijos datą.

 

9 straipsnis. Mokesčio administravimas ir atsakingos institucijos

1. Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka:

1) teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai visus Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre esančius mokesčiui apskaičiuoti reikalingus duomenis, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytas lengvatas;

2) teikia konsultacijas dėl visų mokesčiui apskaičiuoti reikalingų duomenų, išskyrus konsultacijas dėl šio įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytų lengvatų.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija:

1) administruoja mokesčio ir su juo susijusių sumų apskaičiavimą, sumokėjimą ir išieškojimą vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo V skyriaus nuostatomis;

2) teikia konsultacijas šios dalies 1 punkte nurodytais klausimais, išskyrus konsultacijas dėl mokesčiui apskaičiuoti reikalingų duomenų, jos nustatyta tvarka;

3) pagal iš VĮ „Regitra“ pateiktus mokesčiui apskaičiuoti reikalingus duomenis apskaičiuoja mokesčio sumą, pritaiko šio įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatytas lengvatas ir apie mokėtiną mokestį informuoja motorinių transporto priemonių valdytojus jos nustatyta tvarka iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, balandžio 15 d.

3. Duomenis, reikalingus mokesčiui apskaičiuoti, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytas lengvatas, duomenis, apskaičiuotus pagal šio įstatymo 2 priede nustatytą formulę ir šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatytus mokesčio dydžius VĮ „Regitra“ neatlygintinai teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ir VĮ „Regitra“ sudarytą duomenų teikimo sutartį iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 1 d.

4. Po kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 1 d. pakeistus mokesčiui apskaičiuoti reikalingus motorinių transporto priemonių duomenis VĮ „Regitra“ neatlygintinai teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai per 5 darbo dienas nuo jų įrašymo į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą dienos pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytą duomenų teikimo sutartį.

5. Duomenis, reikalingus mokesčio lengvatai, nustatytai šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punkte, pritaikyti Valstybinei mokesčių inspekcijai neatlygintinai teikia  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos sudarytą duomenų teikimo sutartį iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 1 d.

6. Duomenis apie asmenis, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus įstatymus ir yra akredituoti Lietuvos Respublikoje, neatlygintinai teikia Užsienio reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija VĮ „Regitra“ pagal Užsienio reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos ir VĮ „Regitra“ sudarytą duomenų teikimo sutartį iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 1 d.

7. Ginčai dėl mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir (ar) grąžinimo privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjami Mokestinės ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės jos nustatyta tvarka. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

8. VĮ „Regitra“ patirtos mokesčio administravimo sąnaudos kompensuojamos Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Mokesčio nesumokėjimo pasekmės

1. Motorinės transporto priemonės leidimas dalyvauti viešajame eisme stabdomas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, gavus informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kad mokestis ir susijusios sumos nesumokėtos iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, liepos 31 d. arba kad iki šios datos su mokesčio mokėtoju (paskutiniu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruoto motorinės transporto priemonės valdytoju) nesudaryta mokestinės paskolos sutartis.

2. Motorinės transporto priemonės leidimas dalyvauti eisme atnaujinamas per 5 darbo dienas, gavus informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kad mokestis ir su juo susijusios sumos yra sumokėtos arba yra sudaryta mokestinės paskolos sutartis su mokesčio mokėtoju.

3. Valstybinė mokesčių inspekcija šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus duomenis neatlygintinai teikia VĮ „Regitra“ pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ir VĮ „Regitra“ sudarytą duomenų teikimo sutartį.

 

11 straipsnis. Įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post

vertinimas

1. Aplinkos ministerija atlieka šiame įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą (toliau šiame straipsnyje – ex post vertinimas).

2. Atliekant ex post vertinimą, turi būti įvertinta: mokesčio administravimo sąnaudos, mokesčio poveikis motorinių transporto priemonių parko struktūrai atsižvelgiant į taršą, įplaukos į Darnaus judumo fondą.

3. Ex post vertinimo laikotarpis – penkeri metai nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Ex post vertinimas turi būti atliktas iki 2028 m. birželio 30 dienos.

 

 

Lietuvos Respublikos

motorinių transporto priemonių

taršos mokesčio įstatymo

1 priedas

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TARŠOS MOKESČIO TARIFAI IR KOEFICIENTAI

 

1. MOKESČIO TARIFAI

 

Išmetamas CO2 kiekis, g/km

Mokesčio tarifas, Eur/g CO2

2023 m.

2024 m.

2025 m.

nuo 2026 m.

nuo

iki (imtinai)

nuo

iki (imtinai)

nuo

iki (imtinai)

nuo

iki (imtinai)

0

130

0

120

0

110

0

100

0

131

160

121

160

111

160

101

160

0,56

161

200

161

200

161

200

161

200

0,76

201

250

201

250

201

250

201

250

1,10

251 ir daugiau

251 ir daugiau

251 ir daugiau

251 ir daugiau

1,50

 

2. MOKESČIO KOEFICIENTAI

 

Eurostandartas

Koeficientas pagal išmetamųjų teršalų kiekio standartą (eurostandartas) ir degalų rūšį

Motorinės transporto priemonės: pagaminimo arba modelio arba pirmos registracijos metai

Dyzelinas ar dyzelinas ir dujos, ar dyzelinas ir elektra

Benzinas ar

benzinas ir elektra

Dujos ar

benzinas ir dujos, ar

benzinas ir etanolis, ar

benzinas ir elektra ir dujos, ar benzinas ir etanolis ir dujos, ar

dujos ir elektra, ar

etanolis, ar

etanolis ir dujos

6 ar naujesnis

1,7

0,9

0,8

Nuo 2015

5

2,0

1,0

0,9

2011 – 2014 (imtinai)

3, 4

2,3

1,1

1,0

2001 – 2010 (imtinai)

1, 2

2,5

1,4

1,3

2000 ir ankstesni

 

 

 

Lietuvos Respublikos

motorinių transporto priemonių

taršos mokesčio įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTOS MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMAM CO2 KIEKIUI APSKAIČIUOTI NAUDOJAMOS FORMULĖS, KAI NĖRA DUOMENŲ APIE MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMĄ CO2 KIEKĮ

 

1. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma benzinu ar dujomis, ar benzinu ir dujomis, ar benzinu ir etanoliu, ar benzinu ir etanoliu ir dujomis, ar etanoliu, ar etanoliu ir dujomis, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas pagal formules:

1.1. kai motorinė transporto priemonė yra su mechanine pavarų dėže:

QB = 0,047 × m + 0,561 × p + 56,621,

šioje formulėje:

QB – benzinu ar dujomis, ar benzinu ir dujomis, ar benzinu ir etanoliu, ar benzinu ir etanoliu ir dujomis, ar etanoliu, ar etanoliu ir dujomis varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g/km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg),

p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW);

1.2. kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QB = 0,102 × m + 0,328 × p + 9,481,

šioje formulėje:

QB – benzinu ar dujomis, ar benzinu ir dujomis, ar benzinu ir etanoliu, ar benzinu ir etanoliu ir dujomis, ar etanoliu, ar etanoliu ir dujomis varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g/km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg),

p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW).

2. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma dyzelinu ar dyzelinu ir dujomis, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas pagal formules:

2.1. kai motorinė transporto priemonė yra su mechanine pavarų dėže:

QD = 0,108 × m – 11,371,

šioje formulėje:

QD – dyzelinu ar dyzelinu ir dujomis varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g/km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg);

2.2. kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QD = 0,116 × m – 6,432,

šioje formulėje:

QD – dyzelinu ar dyzelinu ir dujomis varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g/km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).

3. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma benzinu ir elektra ar benzinu ir elektra ir dujomis, ar dujomis ir elektra, ar dyzelinu ir elektra, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas pagal formulę:

QE = 0,116 × m – 57,147,

šioje formulėje:

QE – benzinu ir elektra ar benzinu ir elektra ir dujomis, ar dujomis ir elektra, ar dyzelinu ir elektra varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g/km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Vidaus reikalų ministras, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas, susisiekimo ministras, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio administravimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

4. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Motorinių transporto priemonių taršos mokesčio 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto redakcija:

1) motorinių transporto priemonių valdytojams, kurie paskutinę mokestinio laikotarpio dieną yra 65 metų amžiaus ar vyresni. Lengvatos dydis – 50 procentų apskaičiuoto mokesčio dydžio. Lengvata taikoma tik vienai valdytojo motorinei transporto priemonei, kurios apskaičiuotas mokestis yra didžiausias. Lengvata taikoma iki 2029 m. gruodžio 31 d.;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas