Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 26, 30, 31, 33, 34, 39 STRAIPSNIŲ  IR V SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 341, 342 IR 343 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sutartys tarp teritorinių ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų, tarp teritorinių ligonių kasų ir vaistinių, vadovaujantis šiuo ir kitais įstatymais, sudaromos Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis, kurios tvirtinamos atsižvelgus į Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Sutarties standartines sąlygas tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Standartinės sutarties bendrosios sąlygos yra skelbiamos viešai ir dėl jų nesiderama. Dėl standartinių sutarties specialiųjų sąlygų, tai yra dėl paslaugų masto ir pinigų sumos, sutariama kasmet.“.

 

2 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 30 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) koordinuoja ir prižiūri teritorinių ligonių kasų veiklą;“.

 

3 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 31 straipsnį 11 punktu:

11) taikyti šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas poveikio priemones;“.

2.   Buvusį 31 straipsnio 11 punktą laikyti 12 punktu.

 

4 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1.   Pripažinti 33 straipsnio 4 punktą netukusiu galios.

2.   Pripažinti 33 straipsnio 9 punktą netekusiu galios.

 

5 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 34 straipsnį 10 punktu:

10) taiko šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas poveikio priemones;“.

2.   Buvusius 34 straipsnio 10, 11 ir 12 punktus atitinkamai laikyti 11, 12 ir 13 punktais.

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 341 straipsniu

Papildyti Įstatymą 341 straipsniu:

341 straipsnis. Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų sprendimai, priimami vykdant sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir įmonių veiklos priežiūrą

1. Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų vykdoma sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa,  veiklos priežiūra apima asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekio ir kokybės, t. y. atitikties nustatytiems šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimams, bei vaistų, medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, skyrimo, išdavimo teisėtumo, taip pat kitos su tuo susijusios sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių veiklos priežiūrą.

2. Sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūra vykdoma Valstybinės ligonių kasos direktoriaus nustatyta tvarka.

3. Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos, vykdydamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklos priežiūrą, priima šiuos sprendimus:

1)sprendimą nutraukti sutartį, kai nustatoma, kad įstaiga neturi licencijos sveikatos priežiūros ar farmacinei veiklai arba nėra akredituota šiai veiklai;

2)sprendimą įspėti sveikatos priežiūros įstaigą, vaistinę ar įmonę dėl įstatymų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimų, kartu nustatant jų pašalinimo terminus;

3)sprendimą skirti šiame įstatyme numatytas baudas sveikatos priežiūros įstaigai, vaistinei ar įmonei už nustatytus įstatymų ir  (arba) kitų teisės aktų pažeidimus;

4)sprendimą dėl iš apdraustojo neteisėtai paimto papildomo mokesčio už asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) vaistus, ir (ar) medicinos pagalbos priemones, ir (ar) ortopedijos technines priemones grąžinimo, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) vaistus, ir (ar) medicinos pagalbos priemones, ir (ar) ortopedijos technines priemones jis turėjo gauti nemokamai;

5)sprendimą sustabdyti mokėjimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų už visas arba dalį asmens sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ar ortopedijos techninių priemonių, kai nustatomi įstatymų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimai.

4. Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų sprendimai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo, jei teismas nenustato kitaip.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 342 straipsniu

Papildyti Įstatymą 342 straipsniu:

342 straipsnis. Baudos

1. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei jų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, dėl kurių sveikatos priežiūros įstaiga, vaistinė ar įmonė nepagrįstai gavo apmokėjimą ar nepagrįstai gavo didesnį apmokėjimą, sveikatos priežiūros įstaigai, vaistinei ar įmonei skiriama piniginė bauda, kurios dydis yra lygus nepagrįstai gauto apmokėjimo ar nepagrįstai gauto didesnio apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis dvigubai sumai.

2. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei jų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, dėl kurių sveikatos priežiūros įstaiga, vaistinė ar įmonė negavo nepagrįsto apmokėjimo ar negavo nepagrįstai didesnio apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sveikatos priežiūros įstaigai, vaistinei ar įmonei skiriama piniginė bauda, kurios dydis yra lygus dešimties bazinių socialinių išmokų dydžiui.

3. Už Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio reikalavimų pažeidimą sveikatos priežiūros įstaigai, vaistinei ar įmonei skiriama piniginė bauda, kurios dydis yra lygus neteisėtai iš paciento paimto papildomo mokesčio dvigubam dydžiui.

4. Šio straipsnio 1 – 3 dalyse nustatyta bauda gali būti skiriama 50 procentų mažesnė nei nustatytoji, jei nustatoma atsakomybę lengvinačių aplinkybių. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ar įmonės, sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms; padėjo Valstybinei ligonių kasai ar teritorinei ligonių kasai tyrimo metu; atlygino nuostolius; pašalino padarytą žalą; savo valia nutraukė pažeidimą; Valstybinei ligonių kasai ar teritorinei ligonių kasai patikrinimo metu pateikdami rašytinį pripažinimo pareiškimą pripažino pažeidimą ir numatytą baudą, taip sudarydami sąlygas efektyviau atlikti patikrinimą; pripažino Valstybinės ligonių kasos ar teritorinės ligonių kasos patikrinimo metu nustatytas esmines aplinkybes; taip pat tai, kad pažeidimą sudarantį elgesį nulėmė valdžios institucijų veiksmai.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 343 straipsniu

Papildyti Įstatymą 343 straipsniu:

343 straipsnis.  Sveikatos priežiūros įstaigai, vaistinei ar įmonei, sudariusioms sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, paskirtų poveikio priemonių vykdymas

1. Sveikatos priežiūros įstaiga, vaistinė ar įmonė, sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, paskirtą baudą privalo sumokėti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Valstybinės ligonių kasos ar teritorinės ligonių kasos sprendimo gavimo dienos.

2 Sveikatos priežiūros įstaigai, vaistinei ar įmonei, sudariusioms sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, nesumokėjus baudos per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, skaičiuojamos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio palūkanos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai sueina šio straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas. Palūkanos neskaičiuojamos šio straipsnio 3 dalyje nustatytu baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpiu.

3. Jeigu yra motyvuotas sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ar įmonės, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, prašymas, Valstybinė ligonių kasa ar teritorinė ligonių kasa turi teisę baudos ar jos dalies mokėjimą atidėti iki šešių mėnesių, jeigu sumokėti baudos laiku negali dėl objektyvių priežasčių.

4. Sveikatos priežiūros įstaiga, vaistinė ar įmonė, sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, privalo įvykdyti šio įstatymo 341 straipsnio 3 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose numatytus Valstybinės ligonių kasos ar teritorinės ligonių kasos sprendimus juose nustatytomis sąlygomis ir terminais, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį. Motyvuotu sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ar įmonės, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, prašymu Valstybinė ligonių kasa ar teritorinė ligonių kasa turi teisę įpareigojimų įvykdymo terminą atidėti iki dvigubai ilgesnio termino, negu buvo numatytas sprendime, jeigu įvykdyti nustatytų įpareigojimų laiku negalima dėl objektyvių priežasčių.

5. Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ar įmonės, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, nesumokėtos baudos ir palūkanos išieškomi į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Valstybinės ligonių kasos ar teritorinės ligonių kasos sprendimas dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo yra vykdomasis dokumentas, kuris pateikiamas vykdyti antstoliui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ne vėliau kaip per vienerius metus nuo Valstybinės ligonių kasos ar teritorinės ligonių kasos sprendimo, kuriuo buvo skirta bauda, priėmimo dienos. Šis terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek buvo atidėtas baudos mokėjimas ir sustabdytas baudos ir palūkanų priverstinis išieškojimas.“.

 

9 straipsnis. 36 straipsnio pripažinimas netukusiu galios

 

Pripažinti netukusiu galios 36 straipsnį.

 

 

10 straipsnis. 37 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

 

Pripažinti netekusiu galios 37 straipsnį.

 

 

12 straipsnis. V skyriaus pavadinimo pakeitimas

 

Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

 

V SKYRIUS

DRAUDŽIAMŲJŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ BEI ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS, TEISĖS IR PAREIGOS VYKDANT PRIVALOMĄJĮ SVEIKATOS DRAUDIMĄ“

 

13 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti nauja redakcija:

39 straipsnis. Sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir įmonių, sudariusių sutartis su  Valstybine ligonių kasa ar teritorine ligonių kasa, pareigos vykdant privalomąjį sveikatos draudimą.

1. Sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa, privalo:

1) užtikrinti draudžiamiesiems privalomojo sveikatos draudimo garantuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, jų prieinamumą ir tinkamumą šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

2) užtikrinti informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

3) esant draudiminiam įvykiui, garantuoti, kad visi draudžiamieji turėtų lygias teises, kai jiems teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

4) teikti informaciją draudžiamajam apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, taip pat teikti informaciją apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nepriskirtos apmokamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, jų teikimo sąlygas bei tvarką;

5) sutartyje nurodytais terminais teikti informaciją ir duomenis Valstybinei ligonių kasai ir teritorinėms ligonių kasoms;

6) vykdyti Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pagal kompetenciją priimtus sprendimus.“.

2. Įmonės ar vaistinės, sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa ar teritorinėmis ligonių kasomis, privalo:

1) užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamais vaistais ir medicinos pagalbos priemonėmis Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais;

2) sutartyje nurodytais terminais teikti Valstybinei ligonių kasai ar teritorinei ligonių kasai ataskaitas ir informaciją apie kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimą (pardavimą);

3) sudaryti sąlygas teritorinei ligonių kasai kontroliuoti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, išdavimo teisėtumą;

4) vykdyti Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pagal kompetenciją priimtus sprendimus.“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Valstybinės ligonių kasos direktorius iki 2017 m. rugsėjo 30 d. priima šio Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:

Rimantė Šalaševičiūtė

 

Juozas Olekas

 

Andrius Palionis

 

Irena Šiaulienė

 

Remigijus Žemaitaitis

 

Rasa Budbergytė

 

Algirdas Butkevičius

 

Jonas Liesys

 

Ričardas Juška