Projektas Nr. TSP-279                           

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  KUPIŠKIO  RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio       d.   Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 28 punktu, Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir atsižvelgdama Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų   2019 m. spalio 17 d. raštą Nr. SD-143 „Dėl finansinių normatyvų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų mitybos, medikamentų, transporto, patalynės ir aprangos bei kitų išlaidų, susijusių su paslaugos gavėjo poreikiais, finansinius normatyvus:

1.1. Mitybos išlaidoms (vienam asmeniui per parą):

1.1.1. 1–6  metų amžiaus vaikams – 2,94 euro;

1.1.2. 7–18 metų amžiaus vaikams – 3,44 euro.

1.2. Medikamentų išlaidoms (vienam asmeniui per parą) – 0,27 euro.

1.3. Transporto paslaugų išlaidoms (vienam asmeniui per parą) – 0,10 euro.

1.4. Aprangos ir patalynės išlaidoms (vienam asmeniui per parą) – 0,53 euro.

1.5. Kitoms išlaidoms, susijusioms su paslaugos gavėjo poreikiais (vienam asmeniui per parą) – 0,50 euro.

2. Pripažinti  netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. TS-274 „Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka,  Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                            

 

 

 

Finansų ir biudžeto  skyriaus vedėja

 

 

Reda Totorienė

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS