Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 1V-372 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.5-ESFA-V-925 PRIEMONĖS „VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ GRANDIES STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V–372 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

13.1. Valstybės tarnybos departamentas;

13.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, t. y. projektai turi atitikti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – 2013–2015 metų veiksmų planas) 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ 3.3.2 įgyvendinimo priemonės „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ įgyvendinimo veiksmą, nustatytą 3.3.2.8 papunktyje „Sukurti įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemą ir tobulinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų raktines / strategines kompetencijas, būtinas vadovauti“ arba Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu 1V-451 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – 2019–2020 metų veiksmų planas) 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ priemonės 3.3.2 „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ įgyvendinimo veiksmą 3.3.1.1 „Stiprinti aukštesniosios grandies vadovų ir jų kompetencijų valdymo sistemą“. Laikoma, kad projektas atitinka nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma ir finansavimo šaltinis) atitinka bent viename iš šiame papunktyje nurodytų strateginių dokumentų įgyvendinimo veiksmų pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą, reikalingą projektui vykdyti (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2013–2015 metų veiksmų plane ar 2019–2020 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos), ir finansavimo šaltinį „2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei 10.1.5-ESFA-V-925 „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ skirtos lėšos.“

3. Papildau 22.4 papunkčiu:

„22.4. produkto rodiklio – Pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos pažangios priemonės, skirtos valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti“ (rodiklio kodas – P.N.923);  minimali projektu siektina reikšmė – 2 priemonės.“

4. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Aprašo  22.1–22.3 papunkčiuose nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nustatyta tvarka. Aprašo 22.4. papunktyje nurodytas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis skaičiuojamas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras