Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 1–221 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.3.1-LVPA-K-107 PRIEMONĖS „GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m.                         d. Nr. 1-

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.   Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ (toliau – priemonė) remiamas veiklas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.“

2.   Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2017 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas);

3.   Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);“

4.   Pakeičiu 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);“

5.   Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 30 punkte. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius taip pat vadinamas gamtinių dujų skirstymo operatoriumi.

6.   Pakeičiu 4 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Gamtinių dujų skirstymo sistema suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 29 punkte. Gamtinių dujų skirstymo sistema taip pat vadinama skirstymo sistema, skirstomuoju dujotiekiu, gamtinių dujų skirstymo infrastruktūra.

7.   Pakeičiu 4 punkto tryliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Poveikio aplinkai vertinimo procesas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas).

8.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 15 229 314 eurų (penkiolikos milijonų dviejų šimtų dvidešimt devynių tūkstančių trijų šimtų keturiolikos eurų), iš jų iki 15 229 314 eurų (penkiolikos milijonų dviejų šimtų dvidešimt devynių tūkstančių trijų šimtų keturiolikos eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų, iš kurių 2 353 386 Eur (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai) Europos regioninės plėtros fondo lėšų rezervas. Įsipareigojimai pasirašant projektų sutartis dėl projektams įgyvendinti numatomos skirti Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalies, kurią sudaro veiklos lėšų rezervas, gali būti prisiimami ir šiame punkte nurodytos veiklos lėšų rezervo lėšos projektams įgyvendinti išmokamos tik tada, kai pasiekiamos veiklos peržiūros plane nustatytos visų Veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ ir Europos regioninės plėtros fondo rodiklių tarpinės reikšmės.

9.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal Apraše nurodytas priemonės remiamas veiklas kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti (informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas Ministerijos svetainės skyriaus „Veiklos sritys“ srities „Europos Sąjungos parama“ dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė)):

12.1. Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai 2018 metais;

12.2. Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai 2016 m. III ketvirtį, 2017 m. II ketvirtį;

12.3. Aprašo 11.3 papunktyje nurodytai veiklai 2016 m. IV ketvirtį, 2017 m. I ketvirtį, 2017 m. IV ketv.“

10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai.“

11. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23.  Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.“

12. Pakeičiu 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

25. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

13. Pakeičiu 25.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.3. nacionalinio produkto rodiklio „Prie pažangiųjų skirstymo sistemų prijungti gamtinių dujų vartotojai“, kodas P.N.105;“

14. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Aprašo 25.1 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 25.2, 25.3, 25.4 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje, skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimo skyrimas“, dalyje „Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai“.“

15. Pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.1. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą (jame turi būti nurodyti ir aprašyti visi diegiami pažangiosios infrastruktūros elementai) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai. Investicijų projektas su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle rengiamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimo skyrimas“, dalyje „Metodikos“  arba ppplietuva.lt svetainės (http://www.ppplietuva.lt/) skyriuje „Teisinė ir metodinė informacija“ srityje „Metodiniai dokumentai“;“

16. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Rengiant viešųjų pirkimų dokumentus rekomenduojama įvertinti galimybę prisidėti prie Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo.

17. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo ir projekto sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos, išskyrus pasirengimo projektui veiklas, pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.“

18. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo ekonomikos ir aplinkosaugos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių energetikos tikslų ir jų uždavinių įgyvendinimo.“

19. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, paskelbtose ES struktūrinių fondų svetainės skyriuje „Dokumentai“, srityje  „Finansavimo skyrimas“ dalyje „Gairės ir rekomendacijos“, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.“

20. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.

21. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Įgyvendinančioji institucija tikrina projekto atitiktį Reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Reglamento III skyriaus 48 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai teikimo reikalavimams pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (pildomas Aprašo 5 priedas).“

22. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Vadovaudamasis Reglamento 48 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjas turi parengti informaciją apie valstybės pagalbą projektui, t. y. prognozuojamus finansinius srautus (pildomas Aprašo 4 priedas).

23. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Pagal Aprašą ir Reglamento 7 ir 48 straipsnius tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

47.1. Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai yra šios:

47.1.1. 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ – tiesiogiai projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrenginiai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo arba finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros ir kitas susijusias išlaidas). Finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį, tai yra finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) būdu įsigytas ilgalaikis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;

47.1.2. 6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, kaip nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje. Jei privalomo informavimo apie projektą priemonės perkamos kartu su kitais darbais, paslaugomis ar prekėmis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas ir informacinių stendų įrengimas), tokios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms biudžeto kategorijoms;

47.2. Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms yra šios:

47.2.1. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kt. darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

47.2.2. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

47.2.3. 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ – tiesiogiai projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrenginiai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros  ir kitas susijusias išlaidas). Finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį, tai yra finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) būdu įsigytas ilgalaikis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;

47.2.4. 6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, kaip nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje. Jei privalomo informavimo apie projektą priemonės perkamos kartu su kitais darbais, paslaugomis ar prekėmis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas ir informacinių stendų įrengimas), tokios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms biudžeto kategorijoms.

24. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Darbų, projektavimo ir kitų paslaugų, numatytų Aprašo 47 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis naujausios redakcijos Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis arba rinkoje egzistuojančiomis darbų ar paslaugų kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).

25. Pakeičiu 51.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

51.2. pasirengimo projektui veiklų išlaidos;”

26. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma (.pdf formatu) skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimas“ paskelbto kvietimo teikti paraiškas dalyje „Susiję dokumentai“.“

27. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Tuo atveju, kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, paraiška su priedais įgyvendinančiajai institucijai teikiami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka, pasirašyti raštu popierinėje laikmenoje arba pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos teikiami tokiu pat būdu, kaip paraiška, išskyrus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 16 punkte nustatytas išimtis.“

28. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Jei paraiška kartu su Aprašo 62 punkte nurodytais priedais teikiama popierinėje laikmenoje, įgyvendinančiajai institucijai teikiamas paraiškos originalas, pasirašytas raštu, ir jos priedai, kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

29. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Jei paraiška kartu su Aprašo 62 punkte nurodytais priedais teikiama elektroninėje laikmenoje, įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas paraiškos originalas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

30. Pakeičiu 62.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.1. Investicijų projektą (.docx formatu) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu)  kaip nurodyta Aprašo 28.1 papunktyje;“

31. Pakeičiu 62.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.11. pareiškėjo patvirtintų paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);”

32. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Paraiškų pateikimo terminas nustatomas kvietimo teikti paraiškas skelbime. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos, išskyrus priedą, nurodytą Aprašo 62.6 papunktyje. Jei teikdamas paraišką pareiškėjas Aprašo 62 punkte nurodytus priedus yra pateikęs įgyvendinančiajai institucijai su ankstesne paraiška, juos teikti pakartotinai neprivalo, bet turi nurodyti rašto, kuriuo pateiktas (-i) priedas (-ai), pavadinimą, numerį ir išsiuntimo datą. Jei informacija pateikta rašto priede – priedo pavadinimą ir (ar) numerį.

33. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Paraiška atmetama, jei pareiškėjas laiku nepateikia Aprašo 62.1 ir 62.6 papunkčiuose nurodytų priedų, taip pat dėl priežasčių, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14, 15 ir 16 skirsniuose, pagal juose nustatytą tvarką. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – raštu, ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

34. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Tais atvejais, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą per Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

35. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Paskutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu projektui suteikta valstybės pagalba bus diskontuojama vadovaujantis Reglamento 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis.“

36. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka ir pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą bei nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 7 dienos, jei projekto sutarties šalys nesusitaria kitaip.“

37. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis ir atsižvelgdama į Aprašo 78 punkte nustatytą projektų sutarčių sudarymo terminą, turi teisę pratęsti sutarties pasirašymo terminą, ir apie savo sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“

38. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

82.1. arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

82.2. arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

39. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas pagal šią priemonę, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) ir ne mažiau kaip 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

40. Pakeičiu 1 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtiniu dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašo) 11 punkte. Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

41. Pakeičiu 1 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

42. Pakeičiu 1 priedo 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 13, 14 punktuose.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai bei viešai prieinama informacija.

 

 

43. Pakeičiu 1 priedo 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis: kartu su paraiška pateikti dokumentai, viešai prieinama informacija.

 

 

44. Pakeičiu 1 priedo 5.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-ams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

45. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

46. Papildau 1 priedą nauju 6.4 papunkčiu:

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

- projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

47. Pakeičiu 1 priedo Galutinės projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvados 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1) Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei pažymimas rezultatas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, pildomas komentaras.)

48. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

49. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras   

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2017 m.                           d. raštu Nr.