ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

2023 m.                          d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 35 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Šiaulių teritorinės ligonių kasos 2023-04-28 raštą Nr. ST-15 „Dėl Savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio 2023-05-xx protokolą Nr. ____ , Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ______________, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narį.

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. T-267 „Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras