Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO PRIENŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio        d. Nr. T1-

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies                               26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu  Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 3.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. A3-1008 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti“, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T3-188 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras