Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705

2, 8, 23, 24, 43  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2017 m.                                     d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 2 straipsnio 43 dalį ir ją išdėstyti taip:

43. Specialaus statuso subjektai – Specialiųjų tyrimų tarnyba, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Vidaus reikalų ministerija, vidaus reikalų statutinės įstaigos, Valstybės saugumo departamentas, Generalinė prokuratūra, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, Lietuvos šaulių sąjunga, jų padaliniai ir pavaldžios įstaigos, taip pat Lietuvos Respublikos muitinė.“ 

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ginklų registras yra valstybės registras. Ginklų registro valdytojas yra Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija. Ginklų registro tvarkytojus skiria Vyriausybė.“ 

 

3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Specialaus statuso subjektai ir subjektai turintys teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis turi teisę importuoti (įvežti), eksportuoti (išvežti) ginklus, jų šaudmenis, ginklų priedėlius, ginklų ir šaudmenų dalis. Tik specialaus statuso subjektai turi išimtinę teisę importuoti (įvežti) visus A kategorijos ginklus, jų šaudmenis, ginklų priedėlius, ginklų ir šaudmenų dalis."

 

2. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, norintys importuoti (įvežti), eksportuoti (išvežti) B, C, D kategorijų ginklus, jų šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius (išskyrus ginklus, jų dalis, kuriuos turi teisę importuoti (įvežti) tik specialaus statuso subjektai), privalo turėti licenciją. Tokią licenciją Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Licencija importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojui suteikia teisę:

1) juos gabenti tranzitu per Lietuvos Respubliką;

2) juos įvežti į Europos Sąjungos valstybę narę ar iš jos išvežti."

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje A kategorijos ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis turi teisę prekiauti tik Krašto apsaugos ministerija. Kitais B, C, D kategorijų ginklais, išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus, jų šaudmenimis, jų dalimis, ginklų priedėliais turi teisę prekiauti Krašto apsaugos ministerija, bei Europos fiziniai asmenys ir Europos juridiniai asmenys, turintys licenciją prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais. Tokią licenciją Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas.

 

 

5 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai ar pramoninės gamybos šaudmenys asmens prašymu realizuojami per subjektus, turinčius teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis. Jeigu asmuo, kuriam policijos įstaiga panaikino leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus, per 30 kalendorinių dienų nesikreipia į policijos įstaigą su prašymu realizuoti ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, ginklas, ginklo priedėlis, šaudmenys perduodami realizuoti subjektui, turinčiam teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis. Netinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, kurie nepriimami realizuoti, neatlygintinai (išskyrus turinčius istorinę ar kriminalistinę vertę ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis) perduodami teritorinei policijos įstaigai sunaikinti.”

 

2. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Per 10 kalendorinių dienų nuo ginklo, ginklo priedėlio, šaudmenų realizavimo dienos jų savininkui pranešama apie realizuotą ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis ir jam atvykus sumokama realizavus šį ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis gauta pinigų suma, atskaičius realizavimo išlaidas. Perduoto realizuoti ginklo, ginklų priedėlių, šaudmenų tinkamumas naudoti nustatomas ir jų vertė apskaičiuojama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

6    straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 42 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu paveldėtojas leidimo nešiotis ginklą ar leidimo laikyti ginklą negauna arba atsisako ginklą perdirbti, išduodamas leidimas ginklą parduoti. Leidimas parduoti galioja ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Ginklas ir šaudmenys realizuojami šio įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Per 10 kalendorinių dienų nuo ginklo atidavimo realizuoti dienos paveldėtojas teritorinei policijos įstaigai turi pateikti pažymą, kad ginklas pateiktas realizuoti subjektui, turinčiam teisę prekiauti tokios rūšies ginklais. Leidimas parduoti ginklą suteikia teisę laikyti ginklą 10 kalendorinių dienų ir per šį terminą jį pateikti realizuoti.“

 

2. Pakeisti 42 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Per 10 kalendorinių dienų nuo paveldėto ginklo realizavimo dienos paveldėtojui pranešama apie realizuotą ginklą ir jam atvykus išmokama šio įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodyta pinigų suma. Perduoto realizuoti ginklo tinkamumas naudoti nustatomas ir vertė apskaičiuojama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

3. Pakeisti 42 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu paveldėtojas be svarbių priežasčių per vieną mėnesį nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo nesikreipia į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo nešiotis ginklą ar leidimo laikyti ginklą gavimo arba leidimo jį parduoti ar perdirbti arba per 10 kalendorinių dienų, kai buvo gavęs leidimą parduoti ginklą, neperduoda ginklo realizuoti ir teritorinei policijos įstaigai nepateikia šio straipsnio 4 dalyje nurodytos pažymos, kad ginklas, šaudmenys yra perduoti realizuoti, ginklas, šaudmenys paimami neatlygintinai ir perduodami realizuoti subjektui, turinčiam teisę prekiauti tokios rūšies ginklais.“

 

7 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenys norimus sunaikinti jiems priklausančius ginklus, šaudmenis, jų dalis perduoda teritorinei policijos įstaigai, o ši ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai atiduotus sunaikinti ginklus, šaudmenis, jų dalis perduoda Krašto apsaugos ministerijai.“ 

 

2. Pakeisti 43 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Krašto apsaugos ministerija jai perduotus sunaikinti ginklus, šaudmenis, jų dalis sunaikina Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, dalyvaujant Krašto apsaugos ministro sudarytai komisijai.

 

3. Pakeisti 43 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Specialaus statuso subjektai, išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, jai pavaldžias įstaigas ir Lietuvos kariuomenę, skirtus sunaikinti ginklus, šaudmenis, jų dalis privalo perduoti Krašto apsaugos ministerijai. Krašto apsaugos ministerijai, jai pavaldžioms įstaigoms ir Lietuvos kariuomenei priklausančius ginklus, šaudmenis, jų dalis sunaikina Lietuvos kariuomenė krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2.   Vidaus reikalų ministras iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:              

Simonas Gentvilas

Kęstutis Glaveckas

Aušrinė Armonaitė

Virgilijus Alekna

Jonas Liesys

Gintaras Vaičekauskas

Eugenijus Gentvilas

Viktorija Čmilytė – Nielsen

Gintaras Steponavičius

Juozas Baublys

Ričardas Juška

Jonas Varkalys