Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos

PELNO mokesčio įstatymo NR. iX-675 2, 5, 12, 17, 172, 18, 19, 461, 47, 561 STRAIPSNIŲ, 1 priedėlio Pakeitimo ir ĮSTATYMO PAPILDYMO 302 STRAIPSNIu

įstatymas

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 301 dalį ir ją išdėstyti taip:

301. Rizikos ir privataus kapitalo subjektas – vienetas, kurio pagrindinė vykdoma veikla yra laikinas lėšų iš su šiuo vienetu nesusijusių asmenų ir (arba) viešųjų lėšų pritraukimas ir šių lėšų investavimas į su šio vieneto dalyviais nesusijusius asmenis, jei daugiau negu 70 procentų rizikos ir privataus kapitalo subjekto investicijų sudaro investicijos į vienetų, kurių vidutinis metinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 250 asmenų, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų, nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) konvertuojamąsias obligacijas, kaip ši sąvoka suprantama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, neįtrauktus į prekybą reguliuojamoje rinkoje.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas – taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus. Šioje dalyje nustatytas 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį, vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, kai šioje dalyje nurodytų susijusių vienetų bendros mokestinio laikotarpio pajamos viršija 300 000 eurų:“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 12 straipsnio 6 punktą.

2. Pakeisti 12 straipsnio 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) draudimo įmonių gyvybės draudimo įmokų dalis, investuojama draudėjo (naudos gavėjo) naudai, jei draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba jei draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus pensinio amžiaus pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, draudimo įmonių gyvybės draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, bei draudimo įmonių draudimo investicinės pajamos pagal profesinių pensijų gyvybės draudimo sutartis, sudarytas pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Papildyti 17 straipsnio 2 dalį 14 punktu:

14) lengvųjų automobilių įsigijimo, eksploatavimo, remonto ir nuomos išlaidos, išskyrus atvejus, kai šie automobiliai įsigyjami nuomai ar keleiviams už atlygį vežti.

 

5 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 172 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

1. Apskaičiuojant pelno mokestį, šio straipsnio nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, kai:“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienetai, kurių mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka šio Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, ilgalaikio turto grupėms, išskyrus naujus pastatus, naudojamus veiklai, ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimą, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d., taip pat gyvenamuosius namus ir kitus pastatus, gali patys nusistatyti maksimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, neatsižvelgdami į normatyvus, nustatytus šio Įstatymo 1 priedėlyje.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Įsigyjant kito vieneto veiklą kaip kompleksą ar jo veiklos dalį kaip teisių ir prievolių visumą, organizaciniu požiūriu sudarančią autonomišką ekonominį vienetą, vykdantį veiklą ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra, susidariusi prestižo vertė į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiama kaip ir ilgalaikis turtas šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Kai siekiant valdyti kito vieneto grynąjį turtą ir veiklą įsigyjamos jo akcijos, susidariusi prestižo vertė į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiama kaip ir ilgalaikis turtas šiame straipsnyje nustatyta tvarka tik po vėlesnio šių vienetų sujungimo arba vieneto, kurio akcijos įsigytos, prijungimo prie jį įsigijusio vieneto, jei tai bus atliekama.“

3. Papildyti 18 straipsnį 13 dalimi:

13. Neatsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas, visa vieneto ilgalaikio turto, priskirto šio Įstatymo 1 priedėlyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“ ir ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms, įsigijimo kaina gali būti atskaitoma iš pajamų tą mokestinį laikotarpį, kurį vieneto turtas pradėtas naudoti. Šios dalies nuostatos netaikomos ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidomis mažinamas apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 461 straipsnio nuostatas.“

 

7 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Papildyti 19 straipsnį 5 dalimi:

5. Prestižo vertei, susidariusiai dėl susijusių asmenų sudaryto tarpusavio sandorio, amortizacija neskaičiuojama.“

 

8 straipsnis. Įstatymo V skyriaus papildymas 302 straipsniu

Papildyti Įstatymo V skyrių 302 straipsniu:

302 straipsnis. Lengvųjų automobilių įsigijimo, eksploatavimo, remonto ir nuomos išlaidos

1. Iš pajamų šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitoma lengvojo automobilio įsigijimo kainos dalis, neviršijanti:

1) 75 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas CO2 kiekis lygus 0 g/km;

2) 50 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas CO2 kiekis neviršija 130 g/km;

3) 25 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas CO2 kiekis viršija 130 g/km, tačiau neviršija 200 g/km;

4) 10 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas CO2 kiekis viršija 200 g/km.

2. Lengvojo automobilio, kuris nelaikomas vieneto turtu, mėnesio nuomos sąnaudos iš pajamų atskaitomos neviršijant šio straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos ir ilgalaikio turto grupei, kuriai turėtų būti priskirtas nuomojamas lengvasis automobilis, jeigu jis būtų laikomas vieneto turtu, taikomo šio Įstatymo 1 priedėlyje nustatyto nusidėvėjimo normatyvo (mėnesiais) santykio.

3. Lengvojo automobilio eksploatavimo ir remonto išlaidos, nenukrypstant nuo šio Įstatymo 20 straipsnio nuostatų, iš pajamų atskaitomos proporcingai pagal šio straipsnio 1 dalį atskaitomai automobilio įsigijimo kainos daliai.“

 

9 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 461 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4.  Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per  2009–2028  metų  mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.“

 

10 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 500 000 eurų, vienetas mokestiniu laikotarpiu avansinio pelno mokesčio mokėti neprivalo.“

 

11 straipsnis. 561 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 561 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vienetas šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali perduoti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį) kitam vienetų grupės vienetui, kuris jam perduotais nuostoliais turi teisę sumažinti apmokestinamojo pelno sumą, apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, už kurį buvo apskaičiuoti jam kito vieneto perduodami nuostoliai (ar jų dalis), jeigu:

1) vienetų grupėje patronuojantis vienetas mokestinio laikotarpio, už kurį apskaičiuoti mokestiniai nuostoliai perduodami, paskutinę dieną ir mokestinių nuostolių perdavimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ne mažiau kaip 2/3 kiekvieno mokestinių nuostolių perdavime dalyvaujančio dukterinio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, ir

2) mokestiniai nuostoliai perduodami tarp vienetų grupės vienetų, kurie toje grupėje be pertraukų yra ne trumpiau kaip dvejus metus skaičiuojant iki mokestinio laikotarpio, už kurį apskaičiuoti mokestiniai nuostoliai perduodami, paskutinės dienos, arba

3) mokestinius nuostolius perduoda ar perima vienetų grupės vienetas (vienetai), kuris (kurie) toje grupėje yra nuo jo (jų) įregistravimo dienos ir bus vienetų grupėje be pertraukų ne trumpiau kaip dvejus metus skaičiuojant nuo jo (jų) įregistravimo dienos.“

2. Papildyti 561 straipsnį 9 dalimi:

9. Bendra pagal šį straipsnį ir šio Įstatymo 30 ir 43 straipsnius atskaitoma mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), mokestinius nuostolius, patirtus dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir apskaičiuotus pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę, taip pat mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų vieneto mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius.“

 

12 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedėlio skyrių „PRESTIŽO VERTĖ“ ir jį išdėstyti taip:

 

„PRESTIŽO VERTĖ

 

 

 

Prestižo vertė

tiesinis

10

10“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2024 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

3. Šio įstatymo 4 ir 8 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant pelno mokestį, kai apmokestinamojo vieneto pajamoms uždirbti naudojami lengvieji automobiliai, įsigyti nuo 2024 m. sausio 1 d.

4. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies, 7 ir 12 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant pelno mokestį, kai prestižo vertė susidaro nuo 2024 m. sausio 1 d.

5. Šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos neatskaitytai ilgalaikio turto įsigijimo kainai, kuri į sąnaudas buvo perkeliama ir iš pajamų atskaitoma dalimis per šio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytus normatyvus (metais).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas