Projektas Nr. TSP-9

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-227 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. vasario          d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 sprendimu Nr. TS-227 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti. Šios lėšos sudaro 2 2,4 procentuso, apskaičiuotuso nuo lėšų ugdymo planui įgyvendinti sumos ir Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti skiriamos:

4.5.1. pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų skirtumams mokyklose išlyginti darbo užmokesčiui, taikant minimalų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (įskaitant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo) ir (ar) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui dėl veiklos sudėtingumo;

4.5.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose);

4.5.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti;

4.5.4. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;

4.5.5. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti;

4.5.6. kitoms ugdymo reikmėms finansuoti, pagal įstaigų pateiktą trūkstamų lėšų poreikį.“.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Reda Totorienė

 

Projektas suderintas DVS