Projektas Nr. TSP-286

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M.  GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-293 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2019 m. lapkričio   d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės  turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-213 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 5.1.1 papunkčiu,    Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms  patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo  sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės  įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“, 17.3 papunkčiu pagal šio sprendimo priedą.

2. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorių pasirašyti perduodamų patalpų perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                          

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus  vedėjas

 

 

 

 

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

 

Projektas suderintas DVS