Projektas Nr. TSP-3

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2018 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario        d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies ir Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo14 straipsnio 5 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“, 135, 136 ir 137 punktais ir juos išdėstyti taip:

 

Eil.

 

Nr.

Adresas

Kambarių sk.

Plotas, kv. m

Pastabos

 

135.

Jaunimo g. 15-3, Kupiškis

2

56,13

 

136.

Krantinės g. 2-38, Kupiškis

2

53,17

 

137.

Eglynėlio g. 7, Girsteikių k., Alizavos sen.

2

64,34

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

 

Parengė

 

Infrastruktūros skyriaus vedėjo

pavaduotojas

 

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

Projektas suderintas DVS