Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603

138 straipsnio  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017  m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 138 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 139 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai. .“

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia                                                  

Seimo narė                                                                                                                  Monika Navickienė