Projektas

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO

NR. 1-338 „DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Gamybos, pramonės, sandėliavimo, kitos (ūkio) paskirties pastatai ir patalpos (P.2.8, P.2.9, P.2.19), automatizuotų sandėliavimo sistemų (P.4) inžineriniai statiniai pagal sprogimo ir gaisro pavojų, atsižvelgiant į juose esančių medžiagų kiekį, sprogių ir pavojingų medžiagų savybes, gamybos technologinių procesų ypatumus, skirstomi į Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg kategorijas (1 priedas), o išoriniai įrenginiai – į Asgi, Bsgi, Cgi, Dgi, Egi kategorijas (2 priedas). Techninės patalpos (šilumos punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpa) neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.“

2. Papildau 411 punktu:

411. Automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, jų gaisriniai skyriai, panaudotų konstrukcijų elementai, nurodyti 2 lentelėje, turi būti ne žemesnio kaip I atsparumo ugniai laipsnio 1 gaisro apkrovos kategorijos. Automatizuotų sandėliavimo sistemų statinių plieninėms laikančiosioms konstrukcijoms atsparumo ugniai reikalavimai neprivalomi, kai automatizuotų sandėliavimo sistemų statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, įgyvendinant Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse [10.4] nurodytus papildomus reikalavimus. Ši nuostata taip pat taikoma, kai produkcijos ir medžiagų laikymas numatomas plieniniuose stelažuose (lentynose), kurių konstrukcijos naudojamos kaip statinį laikančiosios konstrukcijos.

3. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas), nustatomus pagal 6 lentelę. Priešgaisriniai atstumai automatizuotiems sandėliavimo sistemų inžineriniams statiniams taikomi kaip I atsparumo ugniai laipsnio P.2.9 grupės pastatams.

 

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų

 

6 lentelė

 

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis

I

II

III

I

6

8

10

II

8

8

10

III

10

10

15“.

 

4. Pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Kiekvienu atveju 1 lentelėje pateikto statinio gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:

 

Fg = Fs·G·cos(90KH),

 

 

 

čia:

Fs sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m;

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta šio priedo 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;

G pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.

Koeficientas G nustatomas taip:

G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas;

G = 1+(G2+…+G8), jeigu G1 koeficientas neįvertinamas;

čia: G1…G8 – statinio gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate įdiegiamų gaisrinės saugos sistemų ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos galimybių; jų skaitinės vertės pateiktos šio priedo 2 lentelėje.

G3, G4 dalinių koeficientų reikšmės taikomos tik pritarus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

 

Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės įvairios paskirties pastatuose

 

1 lentelė

 

Statinio grupė

Naudojimo paskirtis [10.5]

Statinio atsparumas ugniai

I

II

III

I

II

III

sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas FS (kv. m)

skaičiuojamoji altitudė Habs (m)

P.1 grupė

P.1.1

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

2200

1400

1000

20

10

5

P.1.2

Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

2200

1400

1000

20

10

5

P.1.3

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

5000

2000

1000

56(1)

10

5

P.1.4

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) (vaikų namai, prieglaudos, globos namai ir panašiai)

3000

1500

DP

10

5

DP

Bendrabučiai

5000

2000

1000

56

10

5

Šeimos namai

Vienuolynai

P.2 grupė

P.2.1

Viešbučių, trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai)

5000

2000

DP

56(1)

10

DP

P.2.2

Administracinė – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)

6000

2000

1000

56(1)

10

5

P.2.3

Prekybos pastatai didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinės, vaistinės, prekybos paviljonai ir kita)

12000

4000

2000

20

10

5

P.2.4

Paslaugų pastatai paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, laidojimo namai ir kita)

6000

2000

1000

20

10

5

P.2.5

Maitinimo pastatai žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kita)

6000

2000

1000

20

10

5

P.2.6

Transporto pastatai transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kita)

6000

2000

1000

20

10

5

P.2.7

Garažų pastatai transporto priemonėms laikyti (automobilių garažai, lėktuvų angarai, vagonų, autobusų ir troleibusų garažai)

14000

6000

4000

20

10

5

P.2.8

Gamybos, pramonės pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, skerdyklos ir kita)

 

 

 

 

 

 

Asg kategorijos

10000

8000

DP

20(1)

10

DP

Bsg kategorijos

12000

9000

DP

20(1)

10

DP

Cg kategorijos

14000

10000

6000

20(1)

10

5

Dg kategorijos

20000

15000

6000

20(1)

10

5

Eg kategorijos

25000

15000

6000

20(1)

10

5

P.2.9

Sandėliavimo pastatai, kurių tiesioginė paskirtis –sandėliuoti ir saugoti, automatizuoti sandėliavimo sistemų inžineriniai statiniai

 

 

 

 

 

 

Asg kategorijos

5000

2500

DP

20

10

DP

Bsg kategorijos

6000

3000

DP

20

10

DP

Cg kategorijos

15000

10000

4000

20

10

5

Dg kategorijos

15000

12000

8000

20

10

5

Eg kategorijos

20000

15000

10000

20

10

5“.

P.2.10

Kultūros pastatai kultūros tikslams (kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kita)

6000

2000

1000

56(1)

10

5

P.2.11

Mokslo pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kita)

6000

2000

1000

40

10

5

P.2.12

Gydymo pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicinos pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita), veterinarijos pastatai

6000

2000

1000

40

10

5

P.2.13

Poilsio pastatai (kempingai, poilsio namai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)

6000

2000

1000

20

10

5

P.2.14

Sporto pastatai (sporto halių, salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtų klubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai)

20000

2000

1000

20

10

5

P.2.15

Religinė – pastatai religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

5000

2000

1000

20

10

5

P.2.16

Specialioji – pastatai specialiesiems tikslams (kareivinės, kalėjimai, tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrinės tarnybos, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, techniniai stebėjimo bokštai ir kita)

5000

2000

1000

56(1)

10

5

P.2.17

Pagalbinio ūkio pastatai (sandėlis, garažas, dirbtuvės, pirtis (sauna), kieto kuro sandėlis (malkinė), vasaros virtuvė, tvartas, šiltnamis, daržinė, lauko tualetas, pavėsinė (altana) ir kiti pastatai) (2)

5000

4000

1000

15

10

5

P.2.18

Kita (fermų) – pastatai ūkiniams gyvūnams laikyti (auginti) (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir panašiai)

25000

15000

8000

20

10

5

P.2.19

Kita (ūkio) – pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti (daržinė, svirnas, garažas ir kiti pastatai, skirti žemės ūkio reikmėms)(2)

15000

12000

8000

20

10

5

P.2.20

Kita (šiltnamių) – pastatai augalams auginti (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kita)

Nenormuojama

P.2.21

Kita (sodų) – pastatai, esantys sodininkų bendrijose (sodo nameliai ir kita)

2200

1400

1000

20

10

5

P.3 grupė

P.3

Kita – kiti pastatai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai pastatų paskirčiai

2200

1400

1000

20

10

5

P.4 grupė

P.4

Inžineriniai statiniai(3)

6000

2000

1000

20

10

5

 

 

(1) Leidžiama projektuoti statinius, kurių aukštis (H) viršija skaičiuojamąją altitudę (Habs). Atliekant gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimus H reikšmė pasirenkama 2 m mažesnė už Habs.

 

(2) Išskyrus daržinių, skirtų šienui, šiaudams, linų šiaudeliams, kraikui ir pan. laikyti, kurių sąlyginio gaisrinio skyriaus plotas negali būti didesnis kaip 1000 kv. m.

 

(3) Taikoma projektuojant visuomeninės paskirties inžinerinius statinius [10.8], gaisrinio skyriaus plotas vertinamas pagal užstatymo arba stogo plotą.

 

DP – draudžiama projektuoti nurodyto atsparumo ugniai laipsnio pastatus.“

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas