ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

202    m.          d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šiaulių miesto savivaldybėje 2021-11-19 raštą Nr. 6SD-8838 „Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-300 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1.47 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.47. Jekaterina Steponavičienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.“

2. Papildyti nurodytu sprendimu patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisijos nuostatus 25 punktu:

25. Šeimos komisijos sudėtis (nurodomi šie duomenys: Šeimos komisijos nario vardas, pavardė; jeigu Šeimos komisijos narys yra Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, nurodomos ir jo pareigos Savivaldybės administracijoje; jeigu Šeimos komisijos narys yra kitos įstaigos, institucijos ar organizacijos deleguotas asmuo, nurodoma atstovaujamos įstaigos, institucijos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos joje), siekiant informuoti visuomenę, skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt. Šeimos komisijos nario duomenys nuo jų paskelbimo dienos skelbiami tol, kol Šeimos komisijos narys eina pareigas Šeimos komisijoje. Šeimos komisijos sudėtis skelbiama vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.“

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras