Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

autorių TEISIŲ ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185

 

2 STRAIPSNIO 16, 17 IR 43 DALIES, 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 6 PUNKTO, 56 STRAIPSNIO 1 ir 2 DALIES, 58 STRAIPSNIO 4 DALIES, 65 STRAIPSNIO 2 ir 3 dalies PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16Retransliacija – tuo pačiu metu vykstantis, nepakeistas ir nesutrumpintas viešam priėmimui skirtų radijo ir (ar) televizijos programų, transliuojamų laidais ar bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovines sistemas, bet išskyrus transliavimą internetu, perdavimas viešam priėmimui nepriklausomai nuo taikomų techninių priemonių, kai:

1.   retransliaciją vykdo ne transliuojančioji organizacija, kuri atliko pirminę transliaciją, nepriklausomai nuo to, kaip retransliaciją vykdantis subjektas retransliacijos tikslu iš transliuojančiosios organizacijos priėmė perduodamos programos signalus, ir

2.   retransliacija internetu yra apsaugota sąlygine prieiga.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Retransliuotojas – asmuo, kuris visuomenei retransliuoja nepakeistas ir nesutrumpintas viešam priėmimui skirtas radijo ir (ar) televizijos programas.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 43 dalį ir ją išdėstyti taip:

43. Transliuojančioji organizacija – juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra radijo ir (ar) televizijos programų rengimas ir transliacija, taip pat retransliuotojas, rengiantis ir transliuojantis savo laidas ir programas.“

4. Pakeistas 2 straipsnio 16–17 dalis laikyti 2 straipsnio 38–39 dalimis.

5. Buvusias 2 straipsnio 18–39 dalis laikyti 2 straipsnio 16–37 dalimis.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) transliuojančiosioms organizacijoms ir retransliuotojams, kurių buveinės yra Lietuvos Respublikoje arba kurių laidos ir programos transliuojamos iš Lietuvos Respublikoje esančių siųstuvų, taip pat transliuojančiosioms organizacijoms, kurių programos transliuojamos palydovinio ryšio priemonėmis, kai programas perduodantys nustatyto dažnio signalai nusiunčiami į palydovą iš Lietuvos Respublikos teritorijos.“

 

3 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

2. Buvusius 56 straipsnio 1 dalies 3-7 punktus laikyti 56 straipsnio 1 dalies 2–6 punktais.

3. Pakeisti 56 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Retransliuotojai, retransliuojantys transliuojančiųjų organizacijų transliacijas, neturi į jas šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teisių.“

 

4 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 58 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Atlikėjų, fonogramų gamintojų, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų teisė į retransliaciją įgyvendinama tik per gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijas šio Įstatymo 65 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma transliuojančiųjų organizacijų teisėms į jų pačių retransliuojamas laidas ir programas, nepaisant to, ar šios teisės priklauso pačiai transliuojančiajai organizacijai, ar jai jas perdavė kiti autorių teisių ar gretutinių teisių subjektai.“

 

5 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 65 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kūrinių ir gretutinių teisių objektų retransliacijai (išskyrus atvejus, kai tai yra pačių retransliuotojų programos), nuomai ir viešam paskelbimui, išskyrus transliavimą ir padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete);“

2. Pakeisti 65 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tuo atveju, kai autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas nėra suteikęs įgaliojimų jokiai kolektyvinio administravimo organizacijai administruoti jo išimtinę teisę leisti kūrinio ar gretutinių teisių objekto retransliaciją, laikoma, kad tokius įgaliojimus turi kolektyvinio administravimo organizacija, Lietuvos Respublikos teritorijoje administruojanti tokio pobūdžio teises. Toks autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas turi tokias pačias teises ir įsipareigojimus pagal retransliuotojų ir kolektyvinio administravimo organizacijos sudarytas sutartis kaip ir kiti teisių subjektai, kurie yra suteikę tai kolektyvinio administravimo organizacijai tokius įgaliojimus. Jeigu išimtines teises į kūrinių ar gretutinių teisių objektų retransliaciją Lietuvos Respublikoje administruoja daugiau negu viena kolektyvinio administravimo organizacija, autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas gali pasirinkti, kuri iš jų bus laikoma įgaliota kolektyviai administruoti jo teises į kūrinių ar gretutinių teisių objektų retransliavimą, pateikdamas pasirinktai kolektyvinio administravimo organizacijai rašytinį laisvos formos prašymą sudaryti sutartį dėl jo teisių kolektyvinio administravimo. Jeigu per trejų metų laikotarpį teisių subjektas nepasirenka kolektyvinio administravimo organizacijos, kuri bus įgaliota administruoti jo teises į kūrinių ar gretutinių teisių objektų retransliaciją, tokią įgaliotą kolektyvinio administravimo organizaciją skiria Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. ____ 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                        Vytautas Kernagis

Robertas Šarknickas