PROJEKTAS

2021 m.          d.

Nr. TP-

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL  RASEINIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS  TEIKIAMŲ
APDOVANOJIMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti  netekusiais galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. (1.1)TS-64 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų ir kraštiečių apdovanojimų jų asmeninių jubiliejų progomis tvarkos aprašo patvirtinimo,  rajono Savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-248 „Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ ir 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr.TS-437 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2021 m.  -------------- d. sprendimu

Nr. TS-

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ APDOVANOJIMŲ

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Raseinių rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų nuostatai (toliau-nuostatai) nustato Raseinių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) vardu teikiamų apdovanojimų suteikimo tvarką.

2. Svarbumo eile nustatomi tokie Savivaldybės vardu teikiami apdovanojimai:

2.1. Raseinių garbės piliečio vardo suteikimas. Raseinių garbės piliečio vardą simbolizuoja pagal specialų užsakymą pagamintas, numeruotas Raseinių garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas, kuriame nurodomas Savivaldybės herbas, Savivaldybės pavadinimas, pažymėjimo pavadinimas, asmens vardas ir pavardė, rajono Savivaldybės mero pareigos, vardas ir pavardė, parašas ir data.

2.2. „Auksinės lūšies“ apdovanojimas - „Auksinės lūšies“ statulėlė simbolizuoja Raseinių rajono savivaldybės herbą. Statulėlė gaminama pagal specialų užsakymą, teikiama dėžutėje kartu su apdovanojimo pažymėjimu. Pažymėjime atvaizduojamas Savivaldybės herbas, jame nurodomas institucijos pavadinimas, proga, kuria įteikiamas apdovanojimas, adresatas, už ką apdovanojama, pasirašančio asmens (asmenų) pareigos, vardas, pavardė, data.

2.3. „Žemaičio“ apdovanojimas – „Žemaičio“ statulėlė, miesto simbolis, gaminama pagal specialų užsakymą, teikiama  kartu su apdovanojimo pažymėjimu. Pažymėjime nurodomas Savivaldybės pavadinimas, Savivaldybės herbas, proga, kuria įteikiamas apdovanojimas, asmens vardas ir pavardė, pasirašančio asmens (asmenų) pareigos, vardas, pavardė, data. 

2.4. „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimas – „Auksinio lūšiuko“ statulėlė simbolizuoja Raseinių rajono savivaldybės herbą. Statulėlė gaminama pagal specialų užsakymą, teikiama dėžutėje kartu su apdovanojimo pažymėjimu. Pažymėjime nurodomas Savivaldybės pavadinimas, Savivaldybės herbas, proga, kuria įteikiamas apdovanojimas, asmens vardas ir pavardė, pasirašančio asmens (asmenų) pareigos, vardas, pavardė, data. 

2.5. Savivaldybės gyventojų ir kraštiečių apdovanojimas asmeninių jubiliejų progomis;

2.5.1. suvenyras (dovana);

2.5.2. mero padėkos raštas;

2.5.3. sveikinimo raštas.

 

 

II. SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ CHARAKTERISTIKOS

 

 

3.Raseinių garbės piliečio vardas suteikiamas rajonui nusipelniusiems piliečiams.

4. „Auksinės lūšies“ apdovanojimas ir pažymėjimas  teikiami poriniais metais Vasario 16-osios  proga už ypatingus praėjusių metų pasiekimus:

4.1. naujų darbo vietų kūrimą ir už investicijas į verslo plėtrą;

4.2. svarbius nuopelnus medicinos ir sveikatinimo srityse;

4.3. ženklius pasiekimus ūkio ir kaimo plėtros srityse;

4.4. už pasiekimus turizmo srityje.

5. „Žemaičio“ apdovanojimas ir pažymėjimas teikiami poriniais metais Vasario 16-osios proga už:

5.1. Lietuvos kultūros, tautiškumo ir pilietiškumo puoselėjimą;

5.2. pasiekimus ir Raseinių krašto garsinimą meno ir kultūros srityje;

5.3. pasiekimus ir Raseinių krašto garsinimą švietimo srityje;

5.4. pasiekimus ir Raseinių krašto garsinimą sporto srityje;

6. „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimas ir pažymėjimas teikiamas kasmet Kovo 11-osios proga už jaunimo (nuo 14 iki 29  metų) ypatingus praėjusių metų pasiekimus:

6.1. pilietines iniciatyvas ir jų puoselėjimą Raseinių krašte;

6.2. Raseinių krašto garsinimą  mokslo srityje;

6.3. Raseinių krašto garsinimą  meno srityje;

6.4. Raseinių krašto garsinimą sporto srityje;

6.5. inovatyvų, ūkiškumo ir verslumo plėtojimą Raseinių krašte.

7. Raseinių rajono savivaldybės gyventojai ir kraštiečiai, nusipelnę rajono Savivaldybei, jų asmeninių jubiliejų progomis gali būti apdovanojami rajono Savivaldybės mero padėkos raštu ir/arba sveikinimo raštu, ir suvenyru (dovana).

8. Savivaldybės mero padėkos raštu apdovanojami fiziniai ir juridiniai asmenys už nuopelnus Raseinių rajonui ir Raseinių vardo garsinimą. Padėkos raštu, pasirašytu mero, apdovanojami kolektyvai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, už gerą, ilgametį, pavyzdingą darbą ar veiklą Raseinių rajone. Padėkos raštas gaminamas pagal specialų užsakymą yra apipavidalintas Raseinių miesto simbolika ir gali būti įteikiamas įdėtas  į specialų aplanką arba rėmelius.

9. Sveikinimo raštas, kuriuo sveikinami jubiliejaus ar kita reikšminga proga kolektyvai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, asmeninių arba kolektyvų jubiliejų (sukakčių) ar profesinių švenčių progomis pasirašytas mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo. Sveikinimo  raštas su Raseinių rajono savivaldybės ar Raseinių miesto simbolika gaminamas pagal specialų užsakymą ir gali būti įteikiamas įdėtas į specialų tam skirtą aplanką arba rėmelius.

10. Suvenyras (dovana) teikiamas bendradarbiavimo partneriams, fiziniams ir juridiniams asmenims sukakčių, susitikimų, profesinių švenčių ir kitomis progomis.

 

III. APDOVANOJIMŲ TEIKIMO TVARKA

 

11. Sprendimą dėl šių nuostatų 3 punkte nurodytų apdovanojimų priima mero potvarkiu sudaryta  komisija. Komisijos darbo reglamentą tvirtina meras.

12. Raseinių garbės piliečio vardas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteikiamas nepriekaištingos reputacijos asmeniui už aktyvų Raseinių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje ir kitose srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Raseinių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinę, ekonominę, žemės ūkio, socialinę ir dvasinę gerovę, didvyriškus žygdarbius, atliktus Nepriklausomybės kovose 1918-1920 m., dalyvavimą rezistencinėje ir disidentinėje veikloje 1939-1990 m., už ženklų nesavanaudiškos paramos teikimą Raseinių rajono savivaldybės gyventojams, atsižvelgiant į tokią veiklą patvirtinančią dokumentinę medžiagą. Garbės piliečio vardas suteikiamas kartą per metus ne daugiau kaip vienam asmeniui.

12.1 Siūlymus suteikti asmeniui Garbės piliečio vardą gali teikti nevyriausybinės organizacijos, seniūnijos, įmonės, įstaigos, rajono Savivaldybės tarybos nariai.

12.2. Siūlymas suteikti asmeniui Garbės piliečio vardą ir to asmens veiklą patvirtinanti dokumentinė medžiaga, biografija pateikiami Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau -komisija), kuri, apsvarsčiusi siūlymą ir pateiktą medžiagą, rengia sprendimo projektą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir jį teikia rajono Savivaldybės tarybai.  Už duomenų apie teikiamą asmenį tikrumą atsako duomenų teikėjai.

12.3. Komisijai vadovauja rajono Savivaldybės mero pavaduotojas arba kitas rajono Savivaldybės tarybos narys. Komisijos nariais skiriami: 3 atstovai iš tarybos narių, 1 Raseinių rajono religinių konfesijų atstovas, 1 seniūnijos seniūnas, 1 ūkininkų sąjungos atstovas, 1 Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos atstovas ir 1 rajono Savivaldybės įmonės ar įstaigos atstovas.

12.4. Komisija išnagrinėja pasiūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir sprendžia, ar pasiūlymą teikti svarstyti rajono Savivaldybės tarybai. Komisijos posėdis protokoluojamas. Organizuoja ir aptarnauja komisiją (komisijos pirmininko pavedimu) rajono Savivaldybės administracija. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų komisijos narių. Komisijos sprendimas priimamas, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių komisijos narių. Komisija savo sprendimą teikia tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai. Pasiūlymą, kurį komisija atmetė, komisijai galima teikti vėl svarstyti ne anksčiau kaip po vienerių metų.

12.5. Komisija, vertindama kandidato nuopelnus, privalo apie numatomą Garbės piliečio vardo suteikimą informuoti gyventojus Savivaldybės internetiniame puslapyje www.raseiniai.lt.

13. Raseinių garbės piliečio vardas gali būti suteiktas  Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsienio valstybių piliečiams.

14. Turintys teistumą asmenys negali būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio vardui gauti.

15. Garbės piliečio vardas gali būti suteiktas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui.

16. Šis vardas suteikiamas tik vieną kartą.

17. Garbės piliečio regalijas sudaro Garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas.

18. Garbės piliečio vardo suteikimas įamžinamas Raseinių garbės piliečių registracijos knygoje, kuri, kartu su rajono Savivaldybės tarybos sprendimais dėl Garbės piliečio vardo suteikimo, saugoma Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate.

19. Rajono Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo, komisijos pirmininkas organizuoja Garbės piliečio pažymėjimo išrašymą, įrašų Garbės piliečių knygoje padarymą ir iškilmingą Garbės piliečio ženklo ir pažymėjimo įteikimą.

20. Garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas įteikiamas iškilmingomis progomis asmeniškai, išskyrus mirties atveju, kada šios regalijos įteikiamos mirusiojo artimiesiems. Ženklą įteikia Savivaldybės meras ar kitas jį pavaduojantis asmuo.

21. Apie sprendimą suteikti Garbės piliečio vardą, regalijų įteikimo vietą bei datą rajono Savivaldybės meras informuoja Garbės pilietį ir visuomenę Savivaldybės internetiniame puslapyje www.raseiniai.lt.                     22. Mirus Garbės piliečiui, prie pastato, labiausiai susijusio su jo gyvenimu ir veikla, Savivaldybės lėšomis atidengiama memorialinė lenta su užrašu.

23. Memorialinė lenta gaminama iš metalo plokštės, graviruojama. Lentoje privalomi šie grafiniai elementai: Raseinių herbas ir tekstas: „Čia dirbo (gyveno, mokėsi) Raseinių garbės pilietis (vardas, pavardė, gimimo - mirties metai, ir kt.)“.

24. Garbės piliečio vardas atimamas rajono Savivaldybės tarybos sprendimu šiais atvejais:

24.1. kai apdovanotasis padarė sunkų nusikaltimą;

24.2. kai padarė nusižengimą, kuris jį žemina, kaip apdovanotąjį;

24.3. pats atsisako jam suteikto Garbės piliečio vardo.

25. Asmuo, netekęs Garbės piliečio vardo, grąžina Savivaldybės tarybai Garbės piliečio regalijas.

26. Sprendimą dėl šių nuostatų 4, 5 ir 6 punktuose nurodytų apdovanojimų priima mero potvarkiu sudaryta  komisija. Komisijos darbo reglamentą tvirtina meras.

27. Apie 4 ir 5 punktuose nurodytų nominantų atranką visuomenė poriniais metais sausio mėnesio pradžioje informuojama rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.raseiniai.lt.

28. Apie 6 punkte nurodytų nominantų atranką visuomenė kiekvienais metais vasario

mėnesio pradžioje informuojama Savivaldybės internetiniame puslapyje www.raseiniai.lt.

29. Kandidatus Savivaldybės teikiamiems apdovanojimams gali siūlyti rajone registruotos

bendrovės, Savivaldybės administracijos skyriai, rajono Savivaldybės įstaigos, įmonės, bendrovės, viešosios įstaigos ir bendruomenės raštu mero potvarkiu sudarytos komisijos pirmininkui per 20 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo internetinėje erdvėje.

30. „Auksinės lūšies“, „Žemaičio“ ar „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimus gavusios įmonės ar asmenys gali pretenduoti į analogiškus apdovanojimus tik po 5 metų.

31. Teikimą, dėl šių nuostatų 7 punkte nurodytiems apdovanojimams, merui teikia:

31.1. jubiliato gyvenamosios vietos seniūnijos;

31.2. visuomeninės organizacijos;

31.3. rajono Savivaldybės administracijos skyriai;

31.4. rajono Savivaldybės įstaigos ir įmonės.

32. Sprendimą dėl apdovanojimo rajono Savivaldybės mero padėkos raštu ar sveikinimu ir atminimo dovana, priima meras, o jam nesant, mero pavaduotojas,  išleisdami mero potvarkius.

33. Sprendimą dėl šių nuostatų 8, 9 ir 10 punktuose nurodytų apdovanojimų priima meras, o jam nesant, mero pavaduotojas, išleisdami mero potvarkius.

34. Rajono Savivaldybės mero potvarkio projektą dėl apdovanojimo ruošia rajono Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas.

35. Apdovanojimus mero padėkos raštu ar sveikinimu įteikia rajono Savivaldybės meras, administracijos direktorius ar jų įgalioti asmenys.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36.Šie nuostatai gali būti keičiami, tikslinami ir papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_____________________________