Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. SPALIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-376   „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo      d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268  2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12  straipsnio 1 ir 2 dalimis,  15 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo nuomos pagrindais laikinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Turtas gali būti išnuomotas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ar atstovybėms, asmenims, sudariusiems rašytinį susitarimą. Kai minėti subjektai dalyvauja viešajame turto nuomos konkurse, toliau Apraše jie priskiriami prie turto nuomos konkurso dalyvių. Visais turto nuomos klausimais sprendimus priima Savivaldybės taryba, išskyrus Aprašo 42 punkte numatytus atvejus. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą ar Savivaldybės mero potvarkio projektą rengia Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius (toliau – Turto valdymo skyrius), atsižvelgęs į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos, sudarytos Savivaldybės mero potvarkiu, siūlymus.“;

1.2. pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1. išnuomojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtąSavivaldybės mero potvarkiu sudaryta nuolatinė Turto nuomos konkurso organizavimo komisija;“;

1.3. pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Sprendimą atlikti kapitalinio remonto, rekonstravimo darbus arba patalpų perplanavimą priima turto valdytojo vadovas.“;

1.4. pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Išnuomojant turtą, Turto nuomos sutartį pasirašo Savivaldybės meras. Kai išnuomojamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris patikėjimo teise (ar kitokiu pagrindu) valdomas Savivaldybės įmonių, įstaigų, ar organizacijų, kitų juridinių asmenų, Turto nuomos sutartį pasirašo šių įstaigų vadovai.“;

1.5. pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Kai išnuomojama ne daugiau kaip 10 kv. m turto ploto kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, įvairioms mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms ir kai turto nuomotojas turto atitinkamo ploto nenaudoja pagal tiesioginę paskirtį (nereikia tiesioginėms funkcijoms įgyvendinti), sprendimą priima Savivaldybės meras.“;

1.6. pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Tais atvejais, kai turtas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir pan.) ar trumpalaikiam renginiui (parodoms, labdarai teikti, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros ir kitiems renginiams; toliau – trumpalaikiai renginiai), kurio trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų arba 720 valandų (jei nuomos terminas nustatomas valandomis) per kalendorinius metus, organizuoti, Savivaldybės tarybos sprendimas nėra rengiamas. Tokiu atveju turto nuompinigių dydis nustatomas pagal Aprašo V skyriaus nuostatas ir turtas išnuomojamas Savivaldybės mero potvarkiu Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos siūlymu.“;

1.7. pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Nustačius, kad pateikta paraiška ir dokumentai atitinka Aprašo 45 punkte nurodytus reikalavimus ir kad siūlomas turto nuompinigių dydis ne mažesnis už Aprašo 44.1 papunktyje nurodytą dydį, rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas ar Savivaldybės mero potvarkis dėl turto nuomos.“;

1.8. pakeisti 47 punkto pirmąją pastraipą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

47. Savivaldybės tarybos sprendime ar Savivaldybės mero potvarkyje dėl turto nuomos turi būti nurodyta:“;

1.9. pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:      „

53. Sprendimą dėl turto nuomos, kai išnuomojama ne daugiau kaip 10 kv. m ploto kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms, priima Savivaldybės meras Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos siūlymu.“;

1.10. pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:   

55. Turto nuomotojo prašyme turi būti nurodytos planuojamo skelbti turto nuomos konkurso esminės sąlygos, t. y. 1 kv. m pradinė kaina (nustatant rekomenduojama vadovautis Aprašo V skyriaus nuostatomis, o jei nesivadovaujama Aprašo V skyriaus nuostatomis, pradinis turto nuompinigių dydis privalo būti pagrįstas ekonomiškai), planuojamas nuomoti plotas, turto nuomos terminas, turto nuomos paskirtis. Gautą prašymą svarsto Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisija, kuri teikia siūlymą leisti / neleisti organizuoti viešąjį turto nuomos konkursą. Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijai pateikus teigiamą siūlymą dėl pateikto prašymo leisti organizuoti viešąjį turto nuomos konkursą, rengiamas Savivaldybės mero potvarkis. Turto valdymo skyrius parengia Savivaldybės mero potvarkį dėl leidimo vykdyti viešąjį turto nuomos konkursą. Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijai pateikus neigiamą siūlymą dėl pateikto prašymo leisti organizuoti viešąjį turto nuomos konkursą, Savivaldybės meras raštu per 10 darbo dienų informuoją turto nuomotoją dėl sprendimo neleisti organizuoti viešąjį turto nuomos konkursą.“;

1.11. pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip:   

56. Turto nuomotojas, gavęs Savivaldybės mero potvarkį dėl leidimo vykdyti viešąjį turto nuomos konkursą, organizuoja viešąjį turto nuomos konkursą kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms pagal Aprašo II skyriaus nuostatas.“;

1.12. pakeisti Aprašo 1 priedo, Turto nuomos sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį _________ Eur per mėnesį Nuomotojui

(įrašyti sumą)

bankiniu pavedimu į Nuomotojo atsiskaitomąją sąskaitą  Nr. ________________. PVM sąskaita faktūra išrašoma nebus.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras