Projektas Nr. XIIIP-3131(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. IX-985 3 IR 16 straipsniŲ pakeitimo IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 121 IR 122 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.  Papildyti 3 straipsnio 2 dalį nauju 20 punktu:

20) nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo galimų pažeidimų;“.

2.  Buvusį 3 straipsnio 2 dalies 20 punktą laikyti 21 punktu.

3.  Pakeisti 3 straipsnio 8 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, rinkimų ir referendumo komisijų, politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių ar kitų asmenų visą turimą informaciją ir dokumentus, reikalingus Vyriausiosios rinkimų komisijos funkcijoms atlikti;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 121 straipsniu

Papildyti Įstatymą 121 straipsniu:

121 straipsnis. Pranešimas, skundas ar prašymas dėl politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo pažeidimų

1. Pranešimas, skundas ar prašymas dėl politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo pažeidimų (toliau – pranešimas) Vyriausiajai rinkimų komisijai gali būti pateiktas raštu per trejus metus nuo galimų pažeidimų atsiradimo dienos.

2. Vyriausioji rinkimų komisija pranešimą išnagrinėja ir sprendimą priima per 3 mėnesius nuo pranešimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

3. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu šio straipsnio 2 dalyje nurodytas pranešimo išnagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas iki 6 mėnesių. Apie pranešimo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešimą pateikęs asmuo informuojamas raštu.

4. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie atsisakymą nagrinėti pranešimą arba pranešimo nagrinėjimo nutraukimą, jeigu:

1) pranešimas pateiktas pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui;

2) pranešime nurodytų aplinkybių nagrinėjimas nepriklauso Vyriausiosios rinkimų komisijos kompetencijai;

3) pareiškėjas nepateikia duomenų, be kurių nėra galimybės pradėti nagrinėti pranešimą, taip pat jeigu pranešimo tekstas neįskaitomas;

4) pranešimas tuo pačiu klausimu jau buvo išnagrinėtas, o naujų aplinkybių ar faktų nenurodoma;

5) pranešime nurodytas pažeidimas nagrinėjamas teisme arba dėl pranešimo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą.

5. Pakartotinai pateiktas pranešimas nenagrinėjamas, išskyrus atvejus, kai pranešime nurodomos naujos aplinkybės ar pateikiami nauji faktai.

6. Jeigu pranešime gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, Vyriausioji rinkimų komisija persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 122 straipsniu

Papildyti Įstatymą 122 straipsniu:

122 straipsnis. Informacijos ir dokumentų patekimas Vyriausiajai rinkimų komisijai

1. Asmenys Vyriausiosios rinkimų komisijos reikalavimu privalo ne vėliau kaip iki Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyto termino pabaigos pateikti turimą informaciją ir dokumentus, reikalingus Vyriausiajai rinkimų komisijai nagrinėjant asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl galimų rinkimų pažeidimų bei politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo pažeidimų.

2. Nagrinėdama pranešimą, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę kreiptis į asmenį, dėl kurio veiksmų gautas pranešimas, prašydama per nustatytą terminą pateikti paaiškinimus ir, esant galimybei, juos pagrindžiančius dokumentus.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių nusižengimų protokolus.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių

Komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                          Guoda Burokienė