ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO  PROJEKTO „INVESTICINĖS APLINKOS GERINIMAS ŠIAULIŲ LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE IR JOS PRIEIGOSE“ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI

 

2021 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. T-389 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pritarti projekto „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ jungtinės veiklos sutarčiai (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras