Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO ĮSTATYMO NR. XII–1519 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo turi asmeniškai pateikti pasirinktai teritorinei policijos įstaigai, o užsienio valstybėje gyvenantis pilietis – Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai arba pasirinktai teritorinei policijos įstaigai, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytą atvejį. Kai konsulinės funkcijos yra atliekamos ne konsulinės įstaigos patalpose, dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo pateikiami konsuliniam pareigūnui arba Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui. Dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo pateikimo Lietuvos Respublikos konsulinėms įstaigoms tvarką nustato vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras.“

2.   Pakeisti 6 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą atsiima pilietis arba jo įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas arba piliečio rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė teritorinei policijos įstaigai ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo. Kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima piliečio įgaliotas asmuo, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima neveiksnaus piliečio globėjas ar kitas teisėtas atstovas, jis turi pateikti šias aplinkybes ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima kitas piliečio rašytiniame prašyme nurodytas asmuo, – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Užsienio valstybėje gyvenančiam piliečiui jo pageidavimu ir lėšomis Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą gali išsiųsti konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu. Šiuo atveju pilietis apie naujos asmens tapatybės kortelės ar naujo paso gavimą privalo pranešti Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai. Asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimo piliečiui, išsiuntimo konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu ir pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą tvarką nustato vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras.“

3.   Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, turi būti pateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar keičiamas pasas. Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą, kuriuose pakeisti asmens duomenys, turi būti pateikta turima asmens tapatybės kortelė ir (ar) turimas pasas, kuriuose asmens duomenys nepakeisti. Šie dokumentai pažymimi kaip negaliojantys ir grąžinami piliečiui arba jo įgaliotam asmeniui, piliečio rašytiniame prašyme nurodytam asmeniui, o kai pilietis neveiksnus, – jo globėjui ar kitam teisėtam atstovui. Jeigu atsisakoma paimti grąžinamą negaliojančią asmens tapatybės kortelę arba negaliojantį pasą, šie dokumentai sunaikinami vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka. Šio straipsnio 9 dalyje numatytais atvejais, kai nauja asmens tapatybės kortelė ar naujas pasas išsiunčiami konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, keičiama asmens tapatybės kortelė ar keičiamas pasas, piliečiui gavus naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai ar teritorinei policijos įstaigai nepateikiami. Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, gali būti nepateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar keičiamas pasas, kai šie dokumentai negalioja, nes pasibaigęs jų galiojimo laikas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

2.   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras iki 2019 m. kovo 31 d. priima įgyvendinamąjį teisės aktą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas