Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. 2-60 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTŲ, ORO VEŽĖJŲ IR SUBJEKTŲ AVIACIJOS SAUGUMO VADOVŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                     Nr.

Vilnius

 

 

Pakeičiu viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 2-60 „Dėl Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

„VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTŲ, ORO VEŽĖJŲ, ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR SUBJEKTŲ AVIACIJOS SAUGUMO VADOVŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“, 8 punktu ir atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 su visais pakeitimais, 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su visais pakeitimais ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su visais pakeitimais,

tvirtinu Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų, oro navigacijos paslaugų teikėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTŲ, ORO VEŽĖJŲ, ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR SUBJEKTŲ AVIACIJOS SAUGUMO VADOVŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų, oro navigacijos paslaugų teikėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens, atsakingo už oro uostų, oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių, oro vežėjų ir subjektų, taikančių aviacijos saugumo priemones ir veikiančių oro uosto teritorijoje ar už jos ribų, ir tiekiančių prekes arba teikiančių paslaugas oro uostuose ar per juos (toliau – subjektas) (toliau kartu – įmonė)  aviacijos saugumo programos įgyvendinimą (toliau – aviacijos saugumo vadovas), kandidatūros derinimo su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra) sąlygas ir tvarką bei aviacijos saugumo vadovo pareigas.“

2.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su visais pakeitimais, 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su visais pakeitimais, 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su visais pakeitimais.“

2.4. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Prieš skiriant asmenį aviacijos saugumo vadovu, jo kandidatūra turi būti suderinta su Agentūra. Įmonė, prieš skirdama asmenį aviacijos saugumo vadovu, Agentūrai tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis turi pateikti:

3.1. prašymą suderinti aviacijos saugumo vadovu skiriamo asmens kandidatūrą (Aprašo 1 priedas);

3.2. dokumentus, įrodančius, kad asmuo atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje;

3.3. su įdarbinimu susijusius dokumentus ir informaciją, kaip tai numatyta Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“, 4.1– 4.4 papunkčiuose.“

2.5. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.6. Pakeičiu 2 priedo žymą ir ją išdėstau taip:

Lietuvos Respublikos oro uostų, oro

vežėjų, oro navigacijos paslaugų teikėjų ir

subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo

2 priedas“

2.7. Papildau 3 priedu (pridedama).

 

 

 

Direktorius