Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-110

18, 22 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Motinystės išmokos mokamos nepriklausomai nuo motinystės atostogų metu gaunamų pajamų, jei jos gaunamos už darbą, kurio laiko režimas neviršija pusės darbo laiko normos, tai yra 20 valandų per savaitę, arba už individualią veiklą. Pajamos, gautos už darbą po dvidešimtos savaitinės darbo valandos, yra atimamos iš motinystės išmokos. Motinystės išmokos yra mokamos neatsižvelgiant į gaunamas ligos, profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe bei profesinės ligos išmokas.“

 

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų, išskyrus atvejus, kai apdraustasis asmuo pagal šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalį prilyginamas asmeniui, išleistam vaiko priežiūros atostogų, ir atvejus, numatytus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse;“.

 

3 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vaiko priežiūros išmokos mokamos nepriklausomai nuo vaiko priežiūros atostogų metu gaunamų pajamų, jei jos gaunamos už darbą, kurio laiko režimas neviršija pusės darbo laiko normos, tai yra 20 valandų per savaitę, arba už individualią veiklą. Pajamos, gautos už darbą po dvidešimtos savaitinės darbo valandos, yra atimamos iš vaiko priežiūros išmokos. Vaiko priežiūros išmokos yra mokamos neatsižvelgiant į gaunamas ligos, profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe bei profesinės ligos išmokas.“

 

2. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. birželio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

Seimo nariai

Laurynas Kasčiūnas

Monika Navickienė