Projektas

                                                                                                                                          

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJĄ

 

2023 m. gegužės   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 35 punktu, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Deleguoti į Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegiją Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius Simoną Potelienę ir Aurimą Žvinį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras