Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

sodininkų benDrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 STRAIPSNIų PAKEITIMO ĮSTATYMo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2016 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė ir keliai (gatvės) nekilnojamojo turto (žemės nuomos) mokesčiu neapmokestinami. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos prašymu sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus (jų dalis), naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus (jų dalis) su juose esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus pagal mėgėjų sodo teritorijos sodo suplanavimo projektą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą individualių sklypų privatizacijai ir patvirtintą iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo dienos (1996-01-01), kitą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą, nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės nustatyta tvarka perima ir patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre (kelių, gatvių ir jų užimamos žemės inventorizavimas) finansuojamas iš savivaldybių lėšų. Jei sodininkų bendrija iki 2017 m. sausio 1 d. šių žemės sklypų kadastrinius matavimus ir (ar) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre atliko savo lėšomis, išlaidas sodininkų bendrijai kompensuoja savivaldybė. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis) perdavus savivaldybėms, vietinės reikšmės kelių (gatvių) projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbai finansuojami iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos eksploatuoti pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Mėgėjų sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją galėtų patekti atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai. Mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vietinės reikšmės kelių (gatvių juostų) minimalus plotis atstatomas pagal mėgėjų sodo teritorijos sodo suplanavimo projektą, parengtą ir patvirtiną iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo dienos (1996-01-01), kuris gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu, tačiau negali būti siauresnis kaip 4,5 m. Kai neišlikę mėgėjų sodo teritorijos suplanavimo projekto sprendiniai, mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo žemėje esantys vietinės reikšmės keliai (gatvės) projektuojami pagal mėgėjų sodo teritorijos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą arba detalųjį planą.“

 

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.“

2. Pripažinti netekusia galios 12 straipsnio 4 dalį.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas