Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-957

4, 7, 11, 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU IR DEVINTUOJU SKIRSNIAIS IR 42 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

 

 

2022 m.                                 d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 4 straipsnio 4 dalį 8 punktu:

8) Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis;“.

2. Papildyti 4 straipsnio 4 dalį 9 punktu:

9) Šaulių žvaigždė;“.

3. Papildyti 4 straipsnio 4 dalį 10 punktu:

10) Šaulių žvaigždės medalis;“.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 7 straipsnio 1 dalį 28 punktu:

28) Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis;“.

2. Papildyti 7 straipsnio 1 dalį 29 punktu:

29) Šaulių žvaigždė;“.

3. Papildyti 7 straipsnio 1 dalį 30 punktu:

30) Šaulių žvaigždės medalis;“.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 11 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

4) krašto apsaugos ministras – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu asmenis, nurodytus šio įstatymo 411 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktuose, šalių žvaigžde asmenis nurodytus šio įstatymo 413 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose, šaulių žvaigždės medaliu asmenis, nurodytus  415 straipsnyje;“.

2. Papildyti 11 straipsnio 1 dalį 45 punktu:

5) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu asmenis, nurodytus šio įstatymo 411 straipsnio 1 dalies 2 punkte.“

 

4 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalies 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36) Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis;“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalies 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39) Šaulių žvaigždė;“.

3. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalies 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40) Šaulių žvaigždės medalis;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo III skyriaus pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo III skyrių aštuntuoju skirsniu:

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ MEDALIO STATUTAS

 

411 straipsnis. Apdovanojimas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu

1. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojami asmenys, turintys reikšmingų nuopelnų Lietuvos valstybei, kuriems pasiekti buvo reikalingos ypatingos pastangos ar net pasiaukojimas:

1) asmenys, 1918–1920 metais priimti į Lietuvos kariuomenę ir partizanų būrius, dalyvavusius kovose su priešais, ir ištarnavę kariuomenėje ne mažiau kaip vienus metus, o partizanų būriuose – 6 mėnesius: mobilizuojami asmenys ir šauktiniai – iki jiems nustatyto mobilizacijų ar šaukimų termino, karo kapelionai ir dvasinių seminarijų auklėtiniai, buvę svetimų kariuomenių karininkai, karo valdininkai ir puskarininkiai, asmenys, buvę laisvi nuo mobilizacijų ir šaukimų, asmenys, atvykę iš priešų okupuotų Lietuvos sričių iki pirmojo jų nuolatinių gyvenamųjų vietų išvadavimo iš okupantų. Mobilizacijų ir šaukimų, kiti priėmimo į tarnybą terminai, okupuotos Lietuvos teritorijos ir jų išvadavimo laikas reglamentuojami Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos teisės aktuose;

2) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai, Įstatymo nustatyta tvarka pripažinti kariais savanoriais;

3) Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės etatiniai darbuotojai, Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos kariai savanoriai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriaus darbuotojai, priimti į tarnybą nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. ir ištarnavę ne mažiau kaip 6 mėnesius;

4) asmenys, priimti į Lietuvos šaulių sąjungą iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. ir išbuvę šios sąjungos nariais ne mažiau kaip vienus metus, gynę ir saugoję svarbius valstybinius, ūkio ir kitus civilius objektus laikotarpiu nuo 1991 m. sausio 8 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodytiems asmenims nustatytas tarnybos laikas netaikomas, jeigu jo neištarnavo dėl svarbių, ne nuo jų priklausančių aplinkybių.

3. Šio straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodyti asmenys Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu neapdovanojami, jeigu jie buvo pabėgę, pasišalinę iš tarnybos vietos arba buvo vado nušalinti nuo pareigų.

4. Asmenys, apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, vadinami Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais.

 

 

412 straipsnis. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalį sudaro:

1) medalis – žalvarinis, 36 mm skersmens. Priekinėje medalio pusėje – dviejų sukryžiuotų rankose laikomų kardų, kurių vienas perkirstas, atvaizdas; tolumoje – Gedimino pilis, nuo kurios įstrižai medalio vaizduojama perkirsta grandinė. Kitoje pusėje – ąžuolo (kairėje) ir lauro (dešinėje) šakelės ir įrašas „LIETUVOS SAVANORIUI“;

2) kaspinėlis – žalio muaro, 32 mm pločio, su trimis raudonomis juostelėmis kraštuose ir viduryje.“

2. Papildyti Įstatymo III skyrių devintuoju skirsniu:

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖS STATUTAS

 

413 straipsnis. Apdovanojimas Šaulių žvaigžde

1. Šaulių žvaigždė yra skiriama Lietuvos šaulių sąjungos nariams Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės ir užsieniečiams, ypač nusipelniusiems Lietuvos valstybei ir Lietuvos šaulių sąjungai.

2. Šaulių žvaigžde apdovanojami Lietuvos šaulių sąjungos nariai, pasižymėję organizaciniais darbais, ypatingu uolumu, sąžiningumu ir ištvermingumu.

3.  Asmenys, apdovanoti Šaulių žvaigžde, turi teisę ją nešioti tiek dėvėdami uniformą, tiek civilius drabužius.

 

414 straipsnis. Šaulių žvaigždės struktūra

Šaulių žvaigždę sudaro:

1) žvaigždė – trys trikampiai, sujungti valstybiniu Vyčiu, apsuptu spinduliais su šaulių emblema, kryžmai sudėti šautuvas ir senovės lietuvių trimitas. Žvaigždė – balto metalo. Trikampių viršus žaliai emaliuotas. Vytis sidabrinis apskritame, raudonai emaliuotame dugne. Viršutinio trikampio vidury – šaulių skydas. Trikampio spindulių ir dugno apskritimo kraštai ornamentuoti. Žvaigždės skersmuo – 44 mm. Kitoje žvaigždės pusėje įrašas „Už nuopelnus“, Šaulių sąjungos inicialai ir Šaulių sąjungos ir Šaulių žvaigždės įsteigimo metai „1919–1930“;

2) kaspinas žalias, su baltomis juostelėmis kraštuose ir raudona viduryje.

 

415 straipsnis. Apdovanojimas Šaulių žvaigždės medaliu

Šaulių žvaigždės medalis yra skiriamas pasižymėjusiems Lietuvos šaulių sąjungos nariams Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės ir užsieniečiams, nusipelniusiems Lietuvos valstybei ir Lietuvos šaulių sąjungai.

 

416 straipsnis. Šaulių žvaigždės medalis

Šaulių žvaigždės medalį sudaro:

1) medalis – bronzinis. Priekinėje medalio pusėje yra: ąžuolo lapų vainike šaulių ženklas su sukryžiuotais šautuvu ir trimitu; viršuje – Šaulių žvaigždė, o apačioje – pelėda ant knygos. Kitoje medalio pusėje yra: viršuje – skaičiai „1919-1939“, apačioje – laurų vainike sodyba; viduryje – saulės spindulių fone įrašas „Dirbk ir budėk Lietuvos garbei“;

2) kaspinas žalias, su baltomis juostelėmis kraštuose.“

 

 

6 straipsnis. 42 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 42 straipsnį.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Respublikos Prezidentas iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:

Paulė Kuzmickienė

Vytautas Juozapaitis

Andrius Vyšniauskas

Eugenijus Jovaiša