Projektas

 

Lietuvos Respublikos

ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS

ĮSTATYMO NR. I-1553 10 ir 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.    d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Papildyti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Užsieniečiai, atvykstantys iš šalių, kuriose yra nustatytas užkrečiamosios ligos protrūkis ir nepateikę duomenų, įrodančių, kad jiems buvo pritaikyta šios užkrečiamosios ligos imunoprofilaktika, į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžiami. Lietuvos valstybės sienų ir teritorijos sanitarinės bei medicininės-karantininės apsaugos tvarką nustato Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 11 straipsnį nauja 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Imunoprofilaktika

1. Imunoprofilaktika gali būti taikoma asmenims tik jų sutikimu, išskyrus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus atvejus, o kai jie neveiksnūs tam tikroje srityje, – gavus atstovų pagal įstatymą sutikimą.

2. Jei vaikas mokosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka jam turi būti pritaikyta imunoprofilaktika nuo tymų, epideminio parotito ir raudonukės, išskyrus atvejus, kai imunoprofilaktika vaikui negali būti taikoma dėl jautrumo veikliosioms medžiagoms ir sunkaus humoralinio ar ląstelinio (pirminio ar įgyto) imuninės sistemos nepakankamumo. Suaugusiųjų imunoprofilaktika yra privaloma tiems asmenims, kurie dirba su vaikų kolektyvais, sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigose, taip pat asmenims, dirbantiems uždaruose kolektyvuose, kariams. Tikslinių suaugusiųjų grupių, kurioms imunoprofilaktika yra privaloma, sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Teisę atlikti imunoprofilaktiką turi tik sveikatos priežiūros specialistai, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gavę licenciją sveikatos priežiūros veiklai.

4. Imunoprofilaktikai Lietuvos Respublikoje gali būti naudojami tik Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įregistruoti ir aprobuoti imunobiologiniai preparatai.

5. Imunoprofilaktikos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Visuotinė imunoprofilaktika gali būti taikoma tik šio Įstatymo nustatyta tvarka paskelbus teritorijų karantiną, kai kyla reali grėsmė, kad gyventojai gali susirgti pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, o kitos užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonės negarantuoja šių ligų plitimo ribojimo.

7. Visuotinės imunoprofilaktikos taikymo tvarką nustato Vyriausybė teritorijų karantino režimą reglamentuojančiais teisės aktais.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Teikia

Seimo nariai                                        (Parašas)         

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Gintarė Skaistė

Gabrielius Landsbergis (pasirašė 2019-03-28)

Monika Navickienė (pasirašė 2019-03-18)