LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ IR PARAMOS POLITIKOS DEPARTAMENTAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                                    d.         Nr.  ____________

Vilnius

 

 

Įsakymo projektas parengtas, siekiant atsižvelgti į užsitęsusią COVID-19 pandemiją ir jos neigiamas pasekmes ūkio subjektų ekonominiam gyvybingumui bei vykdant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos valdymo komiteto (PVK) 2022-01-25 posėdyje priimtą protokolinį sprendimą dėl grynojo pelningumo rodiklio reikšmės nustatymo. PVK priėmė sprendimą nustatyti ekonominį gyvybingumą apibūdinančio grynojo pelningumo rodiklio reikšmę ≥1 proc. kiaulininkystės ir daržininkystės sektorių subjektams, vykdantiems pirminę žemės ūkio produktų gamybą, ir paukštininkystės sektoriui (įskaitant paukščių laikytojus, kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), ir kuriems nustatytas reikalavimas atitikti šį rodiklį. Nustatyta grynojo pelningumo rodiklio reikšmė taikoma KPP priemonėms, kurias įgyvendinant gali dalyvauti nurodytų sektorių veiklą vykdantys pareiškėjai. Kitų sektorių subjektams taikoma grynojo pelningumo reikšmė nekeičiama ir turi būti ≥2 proc.

Įsakymo projekto tikslaspalengvinti ekonominio gyvybingumo rodiklių taikymo sąlygas ir supaprastinti paramos gavimo sąlygas subjektams, patyrusiems nuostolių dėl Covid-19 viruso epideminės situacijos.

Įsakymo projektui įgyvendinti nereikės keisti informacinių sistemų, nebus papildomų lėšų poreikio.

Įsakymo projektas bus skelbiamas konsultavimuisi su visuomene ir derinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje 10 darbo dienų.

Atliktas antikorupcinis vertinimas ir parengta antikorupcinio vertinimo pažyma.

PRIDEDAMA. Projektas ir jo lyginamasis variantas, 10 lapų.

 

 

Direktorė                                                                                                                                Jurgita Stakėnienė

 

 

Milda Jusienė, tel. 239 8469, el. p. Milda@zum.lt