projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.14, 3.65, 3.169 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2.14  straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Jeigu nepilnamečio fizinio asmens tėvai neturi bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, tai nepilnamečio nuolatine gyvenamąja vieta laikoma abiejų tėvų nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu nepilnamečio tėvai nėra sudarę notariškai patvirtinto susitarimo dėl nepilnamečio gyvenamosios vietos nustatymo ir (arba) teismas nėra nustatęs nepilnamečio nuolatinės gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų arba nepilnamečio gyvenamosios vietos jo abiejų tėvų nuolatinėse gyvenamosiose vietose pagal kintamą grafiką.“

 

2 straipsnis. 3.65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.65 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

2. Teismas gali taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones:

2) nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą ir tėvų globą su abiem tėvais, kai tėvai gyvena bendroje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, arba su abiem tėvais, kurie gyvena skirtingose nuolatinėse gyvenamosiose vietose, pagal kintamą grafiką, arba išimtiniais atvejais su vienu iš tėvų, kai tėvai gyvena skirtingose nuolatinėse gyvenamosiose vietose;“

 

3 straipsnis. 3.169 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.169 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

3.169 straipsnis. Vaiko gyvenamoji vieta ir tėvų globa tėvams gyvenant skyrium

1. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta ir tėvų globa nustatomos tėvų notariškai patvirtinu susitarimu, kurio formos nesilaikymas daro susitarimą negaliojančiu.

2. Jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos ir tėvų globos nustatymo, kol tėvai nesudarys šios straipsnio 1 dalyje numatyto susitarimo, vaiko gyvenamoji vieta ir tėvų globa teismo sprendimu nustatoma su abiem tėvais, gyvenančiais bendroje arba skirtingose nuolatinėse gyvenamosiose vietose, pagal kintamą grafiką laikotarpiais ne trumpesniais nei viena savaitė ir ne ilgesniais nei vienas mėnuo, užtikrinant vaiko teisę turėti abu tėvus vienodą laiko tarpą ir abiejų tėvų lygias teises ir lygias pareigas dalyvauti vaiko ugdyme, auklėjime ir priežiūroje. Sudarę šios straipsnio 1 dalyje numatytą susitarimą tėvai bendru pareiškimu kreipiasi į teismą dėl teismo sprendimu nustatytos vaikos gyvenamosios vietos pakeitimo pagal sudarytą susitarimą.

 

3. Vaiko gyvenamoji vieta ir tėvų globa teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų tik išimtiniais atvejais ir tik laikinai, kai vaiko gyvenamosios vietos ir tėvų globos nustatymas su abiem tėvais arba abiejų tėvų nuolatinėse gyvenamosiose vietose pagal kintamą grafiką iš esmės prieštarauja vaiko interesams.

 

4. Pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo vienasmeniškai arba drauge su kitu tėvu buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta ir tėvų globa, vienam iš tėvų pradėjus gyventi su kitu asmeniu, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos ir tėvų globos nustatymo.

 

4 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:  Seimo narys Naglis Puteikis