Projektas Nr. TSP-60

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATMINIMO ŽENKLŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                              

 

 

Parengė                                                 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vyr. specialistas

 

Vytis Zavackas

 

Dokumentas suderintas DVS