Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiais galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. TS-118 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  2019 m. liepos 24 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr.TS-215 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr.TS-118 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras